Rozšíření použití přípravku MOON PRIVILEGE

 
 
Povolení minoritních rozšíření najdete zde
Rozsah
povoleného
použití přípravku:
1)Plodina, oblast
použití
2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití
Dávková
ní,
mísitelnost
OL
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
4) Pozn. k
dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně
ovocné školky
septoriová
skvrnitost listů,
plíseň šedá, padlí
jabloňové
0,15
-
0,2
l/ha
-
1) od: 12 BBCH,
do: 87 BBCH
2) podle
infekčního tlaku
 
2
/
5
jabloň, hrušeň,
kdouloň, mišpule
septoriová
skvrnitost listů,
plíseň šedá
0,15 l/ha
(0,05 l/1 m
výšky
koruny/ha)
14
1) od: 55 BBCH,
do: 87 BBCH
jabloň, hrušeň,
kdouloň, mišpule
skládkové
choroby
0,2 l/ha
(0,067 l /1
m výšky
koruny)
14
1) od: 81
BBCH,
do: 87 BBCH
meruňka,
broskvoň
skvrnitost listů,
hnědnutí listů,
plíseň šedá,
moniliová spála,
padlí broskvoňové
0,15 l/ha
(0,05 l/1 m
výšky
koruny)
3
1) od: 55 BBCH,
do: 85 BBCH
meruňka,
broskvoň
skládkové
choroby,
moniliová hniloba
0,2 l/h
a
(0,067 l/1
m výšky
koruny)
3
1) od: 81 BBCH,
do: 85 BBCH
okrasné rostliny
plíseň šedá
0,5 l/ha
-
5) skleníky
paprika
padlí, plíseň šedá
0,6 l/ha
3
1) od: 61 BBCH,
do: 83 BBCH
5) skleníky,
foliovníky
okurka
černá hniloba
okurek
0,4
-
0,6 l/
ha
1
1) od: 55 BBCH,
do: 89 BBCH
5) skleníky,
foliovníky
cuketa
padlí
0,4
-
0,6 l/ha
1
1) od: 55 BBCH,
do: 89 BBCH
5) skleníky,
foliovníky
fazol, hrách
plíseň šedá
0,5 l/ha
7
1) od: 60 BBCH,
do: 79 BBCH
5) pole
hrách
sklerotiniová
hniloba hra
chu
0,5 l/ha
7
1) od: 60 BBCH,
do: 79 BBCH
5) pole
salát
plíseň šedá,
sklerotiniová
hniloba salátu
0,5 l/ha
7
1) od: 12 BBCH,
do: 49 BBCH
5) skleníky,
foliovníky
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem
aplikace a sklizní
OL (
-
)
ochrannou lhůtu nebylo třeba stanovit
Plodina,
oblast
použití
Dávka vody
Způsob
aplikace
Max. počet
aplikací
v
plodině
Interval mezi
aplikacemi
broskvoň
, meruňka
300
-
1500 l/ha
(max. 500 l/1 m
výšky koruny)
postřik,
rosení
2x za rok
(max. 0,4
l/ha/rok)
7 dnů
f
azol
, hrách
200
-
800 l/ha
postřik
2x
7 dnů
H
rušeň
, jabloň,
kdouloň, mišpule
300
-
1500 l/ha
(max. 500 l/1 m
výšky koruny)
postřik,
rosení
3x za rok
(max. 0,45
l/ha/rok)
8
-
14 dnů
 
3
/
5
okrasné rostliny
1000 l/ha
postřik
1x
o
kurka
, paprika,
cuketa
500
-
1500 l/ha
postřik
2x
7 dnů
salát
500
-
1000 l/ha
postřik
2x
7 dnů
ovocné školky
300
-
1500 l/ha
postřik,
rosení
3x za rok
14
-
21 dnů
Okurka, cuketa: aplikujte pouze v
období 1.5
1.10., jinak hrozí r
iziko fytotoxicity.
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s
ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina
bez redukce
tryska
50 %
tryska
75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s
ohledem na ochranu vodních organismů [m]
ovocné školky, jádroviny (jabloň, hrušeň,
kdouloň, mišpule), meruňka, broskvoň
6
6
6
6
fazole, hrách
4
4
4
4
Fazole, hrách
:
S
ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na
pozemcích svažujících se k
povrchovým vodám. Přípravek lz
e na těchto pozemcích aplikovat pouze
při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
2)
Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:
a)
Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat
nebo život
ního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:
i.
Obecná ustanovení
SP1
Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v
blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vod splachem z
farem a cest)
.
ii.
Bezpečnostní opatření
pro obsluhu
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky/fóliovníky důkladně vyvětrejte.
b)
Kategorie uživatelů, kteří
smějí
podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU)
č.
547/2011 přípravek používat:
Profesionální u
živatel
3) Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:
Přípravek je vyloučen z
použití v
ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
pro
venkovní použití
.
Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory.
 
4
/
5
Čl. 2
ÚKZÚZ v
rámci rozšíření povolení př
ípravku
n
a menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5
nařízení EP odpovědn
ý
za rizika spojená s
nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho
případnou fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika výlučně osoba
používající přípravek.
Toto nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 nařízení EP
nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho
vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.
Doba platnos
ti nařízení se stanovuje na dobu shodnou s
dobou platnosti povolení přípravku
MOON PRIVILEGE
(
evid
. č.
5064
-
1
).
Čl. 3
Toto nařízení ÚKZÚZ se v
plném rozsahu vztahuje i na všechna další obchodní jména přípravku
MOON PRIVILEGE
.
Čl.
4
Osoba používající
přípravek dle č. 1 tohoto nařízení je povinna se rovněž řídit etiketou
k
přípravku.
Čl.
5
ÚKZÚZ stanoví v
souladu s
ust. článku 46 Nařízení ES odkladnou lhůtu pro prodej a distribuci
přípravku
Moon Privilege
do
26
. 9. 2018, a odkladnou lhůtu pro používá
ní nakoupených zásob
tohoto přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu s
nařízením
čj.
UKZUZ
126917/2016
ze dne 2
1
. 1
2
. 201
6
, a to do
26
. 9. 2019
.
Tyto lhůty začínají běžet dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení o změně povolení.
ÚKZÚZ stanoví v
sou
ladu s
ust. článku 46 Nařízení ES odkladnou lhůtu pro prodej a distribuci
přípravku Moon Privilege do
26
. 9. 2018, a odkladnou lhůtu pro používání nakoupených zásob
tohoto přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu s
nařízením
čj.
UKZUZ 012834/2017
ze dne 17. 2. 2017, a to do
26
. 9. 2019
.
Tyto lhůty začínají běžet dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení o změně povolení.
Čl.
6
Nařízení č.j.
UKZUZ
126917/2016
ze dne
21.
12.
2016
se ruší a nahrazuje se tímto nařízením.
Nařízení č.j.
UKZUZ
012834/2017
ze dne
17. 2. 2017
se ruší a nahrazuje se tímto naříze