Skladování hnojiva DAM 390 a jiných kapalných hnojiv přímo na farmě.

Dvouplášťová nádrž na DAM a kapalná hnojiva

Mnoho podniků a farem řešilo v minulosti uskladnění DAMu pomocí kovových nádrží, které pomalu dosluhují. Již mnoho let mají možnost uskladnit DAM v mobilních dvouplášťových nádržích AGRIMASTER.

Tyto nádrže jsou lehké a dají se přepravovat v areálu podniku i pomocí vysokozdvižného vozíku nebo manipulátoru. Odolnost vůči mechanickému poškození je zajištěna díky pevné a zesílené konstrukci vnitřního i vnějšího pláště nádrže
Vysoká odolnost nádrže vůči extrémně nízkým i vysokým teplotám, díky použití kvalitního polyethylenu a moderní technologie výroby, Agrimaster je odolný také proti UV záření. Ochrana před únikem, díky použití dvojité konstrukce nádrže (tzv. nádrž v nádrži). Nádrže mají 10-ti letou záruku
.

Nádrže se nabízí v objemech 5 000 l a 9 000 l ve dvou variantách provedení Basic a Lux.
Nádrže se používají ve větších podnicích v bateriích, tedy 2x 9000 litrů nebo 3x 9000 l.


Co je hnojivo DAM 390

DAM 390 je roztok dusičnanu amonného a močoviny s průměrným obsahem 30 % hmotnostních dusíku, z toho 1/4 ve formě amonné, 1/4 ve formě dusičnanové a 1/2 ve formě močovinové. Kapalné dusíkaté hnojivo DAM 390 při optimálním složení 42,2 % dusičnanu amonného, 32,7% močoviny a 25,1 % vody obsahuje ve 100 litrech roztoku 39 kg dusíku a má při teplotě 250 C hustotu 1300 kg/m3, vysolovací teplota je –100 C. Při eventuální krystalizaci však nezvětšuje objem a neohrožuje tak skladovací nádrže. Při zvýšení teploty nad 0 C nabývá opět konzistenci čirého roztoku bez újmy na kvalitě produktu a obsahu dusíku.

Chemické a fyzikální vlastnosti:
vlastnost                                                hodnota
Celkový dusík jako N v %                        30
Močovinový dusík jako N v %                   15
Hodnota pH                                            7,2 – 7,9
Biuret v %                                              Max. 0,5
Nečistoty na sítě 0,5 mm v %                  0,0
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva) – kadmium 1,0, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 10 mg/kg chrom 50.

Rozsah a způsob použití:
Pro určení potřeby hnojení dusíkem se doporučuje využít platných normativů a dalších objektivních diagnostických postupů (N-Tester, rozbory půd a rostlin) při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny.
Ve specifických případech lze DAM 390 použít k základnímu hnojení, ale je určen především k přihnojování během vegetace, k urychlenému rozkladu zaorané slámy. Pro základní dusíkaté hnojení při předseťové přípravě půdy lze DAM 390 použít ke všem plodinám, zvláště k jařinám. Dobře se uplatní i v systému minimálního zpracování půdy k meziplodinám. U semen citlivých na vyšší koncentraci čpavkového dusíku (jeteloviny, řepy a podobně) nepoužíváme DAM 390 těsně před setím. K přihnojování během vegetace se používá buď v nezředěném stavu (především ke hnojení obilnin, řepky a travnatých porostů) nebo zředěný (zejména při dávkách dusíku pod 10 kg N/ha-1 a u většiny dvouděložných rostlin).

V případě ředění DAMU je nutné dodržet minimální ředění 1 díl DAMU a 7 dílů vody. Při menším ředění může dojít k popálení porostu !!!

DAM 390 je možno aplikovat na porosty nekvetoucí bez omezení. Na kvetoucí porosty lze aplikovat jen v době mimo letu včel. Společná aplikace s povolenými přípravky na ochranu rostlin je možná a výhodná
.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
DAM může poškozovat zdraví zejména při požití, kontaktu se sliznicemi, zasažení očí a opakovaném kontaktu s pokožkou. Působí dráždivě, může být zdrojem přecitlivělosti a vyvolat ekzémy. Technickými opatřeními je třeba omezit kontakt pracovníků s DAM 390 na minimum. Kromě toho musí být pracovníci při práci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky k ochraně pokožky a obličeje (ochranné rukavice, oděv, brýle nebo ochranný štít). Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit, je třeba dodržovat zásady osobní hygieny.

První pomoc
Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.
Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně avšak bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.
Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Upozornění:
DAM 390 není látkou požárně nebezpečnou ani výbušnou, má však oxidační účinky. Sušina hnojiva je hořlavá, v případě vysolení nebo vytvoření zaschlých zbytků je vzniklý solný povlak při styku s organickými látkami hořlavý.
Hnojivo se skladuje v nádržích k tomu účelu vybudovaných a označených názvem hnojiva, umístěných v záchytných vanách o objemu větším než je objem největší nádrže ve vaně umístěné. Při skladování nesmí teplota překročit 800 C. Pak dochází k hydrolýze močoviny a zvýšené pH. Je nutno zabránit vzniku sušiny hnojiva na organických materiálech (papír, tkaniny, dřevo, piliny apod.). Teplota vysolení –100 C.
Zásobníky, přepravní obaly a aplikační techniku je nutno bezprostředně po použití propláchnout vodou. Tato voda ani zbytky aplikačních roztoků nesmí znečistit zdroje pitné vody. Je nutno zabránit vniku hnojiva do kanalizace, do povrchových a spodních vod.
Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného dopravce. Nepodléhá předpisu ADR/RID.