Applaud 25 SC 10 ml - molice

Neohodnoceno
 
 

Velmi účinný insekticid proti molici

Dostupnost Momentálně nedostupné
Cena 71 Kč bez DPH
86 Kč
Kód produktu LOV 19025
Značka LOVELA Terezín s.r.o.
Kategorie Insekticidy proti ŠKŮDCŮM
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

Postřikový insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně okrasných rostlin proti molici skleníkové.

Působení přípravku

Primárním mechanismem účinku je inhibice biosyntézy chitinu. Applaud 25 SC se proto vyznačuje dlouhodobým specifickým účinkem na nymfy. Zasažené nymfy umírají asi po 4–5 dnech. Nepůsobí na vajíčka, dospělce molic nehubí, ale zčásti sterilizuje. Přípravek nehubí přirozené nepřátele škodlivého hmyzu, např. enarsia formosa, Phytoseidae aj. a je vhodným doplňkem integrované ochrany rostlin ve sklenících. Hubí i škůdce rezistentní k jiným typům přípravků.

 

10 ml přípravků - na 10 l aplikační jíchy na 100 m čtverečních

použití na okrasných rostlinách proti molici skleníkové a bavlníkové

Insekticidní přípravek k ochraně okrasných rostlin proti molici bavlníkové a molici skleníkové.

 

Účinek:

  • vyznačuje se dlouhodobým specifickým účinkem na nymfy. Zasažené nymfy hynou asi po 4–5 dnech. Nepůsobí na vajíčka, dospělce molic nehubí, ale zčásti sterilizuje
  • přípravek nehubí přirozené nepřátele škodlivého hmyzu, např. Encarsia formosa, Phytoseidae aj. a je vhodným doplňkem integrované ochrany rostlin ve sklenících
  • hubí i škůdce rezistentní k jiným typům přípravků
  • nepoužívejte na ošetření okrasných rostlin rodu Dieffenbachia !!!!!

 

Identifikace nebezpečnosti2.1.Klasifikace látky nebo směsiPřípravek je klasifikován jako nebezpečný:ANOKlasifikace podle nařízení (EU) 1272/2008:Aquatic Chronic 2, H411Toxický pro vodní organismy, sdlouhodobými účinky.2.2.Prvky označeníOznačení podle nařízení (EU) 1272/2008:Výstražný symbol/symboly nebezpečnostiSignální slovoNevztahuje seStandardní věta/věty nebezpečnostiH411 Toxický pro vodní organismy, sdlouhodobými účinky.Pokyn/pokyny pro bezpečné zacházeníP273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P391 Uniklý produkt seberte.P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.Zvláštní pravidla pro označování přípravku na ochranu rostlinEUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.EUH401Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.Označování přípravku zhlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:SP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení vblízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem zfarem az cest.)SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.2.3.Další nebezpečnostSměs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII.

Hmotnost 0.1 kg
Objem 2x1,2 g
Výrobce Lovela Terezín s.r.o.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: