ROUNDUP Biaktiv 1 l - totální hubení plevelů

Neohodnoceno
 
Novinka Tip Efekt lupa
 
Roundup Aktiv hubí vytrvalé a jednoleté plevele na orné půdě, v ovocných sadech mimo broskvoň, vinohradech a na nezemědělské půdě, k likvidaci nežádoucí vegetace.
Dostupnost Skladem (3 ks)
Běžná cena 437 Kč
Ušetříte 99 Kč (–23 %)
Cena 279 Kč bez DPH
338 Kč    
Kód produktu MO RA1
Výrobce Monsanto
Kategorie Herbicidy proti PLEVELŮM
Záruka 24
 

Roundup AKTIV - originál Monsanto !!!!


PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 
MALOSPOTŘEBITELSKÉ BALENÍ 
 
ROUNDUP®  AKTIV 
 
Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu k hubení vytrvalých a 
jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech mimo broskvoň, vinohradech a na 
nezemědělské půdě, k likvidaci nežádoucí vegetace. 
 
Účinná látka: glyfosát 170 g/l (ve formě IPA soli 229 g/l) 
Evidenční číslo přípravku: 4512-0 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Uchovávejte pouze v původním obalu. 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní 
prostředí. 
Neznečisťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti 
povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 
Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje 
ošetřovaného pozemku. 
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro 
aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 100 ml/ 100 m2
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, vodních organizmů, suchozemských 
obratlovců, včel, necílových členovců kromě včel, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů. 
 
Držitel rozhodnutí o povolení: Monsanto Europe S.A./N.V., Haven 267, Scheldelaan 460, B-
2040 Antwerp, Belgie 
 
Právní zástupce: MONSANTO ČR s.r.o., Londýnské nám. 856/2, 639 00 Brno 
tel: 543 428 200 
 
Výrobce přípravku: Monsanto Europe S.A./N.V., Haven 267, Scheldelaan 460, B-
2040 Antwerp, Belgie 
 
Způsob balení: HDPE láhev 140ml 
 
Datum výroby: uvedeno na obalu 
 
Číslo šarže: uvedeno na obalu 
 
Doba použitelnosti přípravku: 9 let od data výroby; teplota skladování + 5 až + 30 oC. 
Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na 
základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s 
vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel 
zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen 
vyznačit na obalu přípravku. 
  
2/5 
Informace o první pomoci při zasažení člověka přípravkem: 
Všeobecné pokyny: 
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu 
informace z této etikety/štítku/příbalového letáku. 
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní 
klid. 
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte 
pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. 
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlahé 
tekoucí čisté vody při násilím otevřených víčkách. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) zajistěte 
odborné lékařské ošetření. 
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Při potížích 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku. 
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o 
poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou 
terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 
nebo 224 915 402. 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a aplikaci: 
ochrana dýchacích orgánů: není nutná 
ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice 
ochrana očí a obličeje: není nutná 
ochrana těla: celkový ochranný oděv 
dodatečná ochrana hlavy: není nutná 
dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holinky (s ohledem na práci v zemědělském 
terénu). 
Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, 
nepijte a nekuřte. 
Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte. 
 
 
Rozsah povoleného použití: 
PLODINA, 
OBLAST 
POUŽITÍ 
ŠKODLIVÝ 
ORGANISMUS, 
JINÝ ÚČEL 
POUŽITÍ 
DÁVKOVÁNÍ, 
MÍSITELNOST 
OL POZNÁMKA 
BRAMBOR, 
KUKUŘICE, SÓJA 
A JINÉ PLODINY, 
CUKROVKA, 
SLUNEČNICE 
plevele jednoleté 40-60 ml 
2 l vody /100 m2 
AT před setím 
max. 1x 
BRAMBOR, 
KUKUŘICE, SÓJA 
A JINÉ PLODINY, 
CUKROVKA, 
SLUNEČNICE 
plevele vytrvalé 60-100 ml 
2 l vody /100 m2
 
AT před setím 
max. 1x 
NEZEMĚDĚLSKÁ 
PŮDA 
nežádoucí 
vegetace, 
60-120 ml 
2 l vody /100 m2
 
AT opakovaná aplikace 
max. 160 ml/100 m2
  
3/5 
nežádoucí dřeviny 
ORNÁ PŮDA plevele jednoleté 40-60 ml 
2 l vody /100 m2
 
AT po sklizni 
max. 1x 
ORNÁ PŮDA plevele vytrvalé 60-100 ml 
2 l vody /100 m2
 
AT po sklizni 
max. 1x 
RÉVA VINNÁ plevele jednoleté, 
turanka kanadská 
40-60 ml 
2 l vody /100 m2
 
14 opakovaná aplikace 
max. 160 ml/100 m2
 
RÉVA VINNÁ pýr plazivý, 
pcháč, mléč 
60-100 ml 
2 l vody /100 m2
 
14 opakovaná aplikace 
max. 160 ml/100 m2
 
RÉVA VINNÁ svlačec rolní 120-160 ml 
2 l vody /100 m2
 
14 opakovaná aplikace 
max. 160 ml/100 m2
 
SADY OVOCNÉ 
MIMO 
BROSKVOŇ 
pýr plazivý, 
pcháč, mléč 
60-100 ml 
2 l vody /100 m2
 
AT opakovaná aplikace 
max. 160 ml/100 m2
 
TRÁVNÍK Z 
RŮZNÝCH 
DRUHŮ TRAV 
obnova TTP 60-120 ml 
2 l vody /100 m2
 
21 opakovaná aplikace 
max. 160 ml/100 m2
 
 
Ochranná lhůta (OL) znamená minimální dobu ve dnech od ošetření, po kterou je zakázána 
konzumace či zkrmení. 
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde 
o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují. 
 
V případě opakovaného ošetření v ovocných sadech mimo broskvoň; réva vinná; trávnících 
z různých druhů trav; nezemědělské půdě, nesmí maximální dávka přípravku překročit 160 
ml/100m2
 v průběhu vegetačního období. 
 
Vlastní dávka přípravku se řídí druhovou skladbou plevelů. Vyšší koncentrace přípravku urychluje 
účinnost. Základní dávka přípravku, která ničí většinu jednoletých jednoděložných a dvouděložných 
plevelů je 40 - 60 ml / 100 m2
 plochy na 2 litry postřikové kapaliny. Na ničení odolnějších druhů 
plevelů, jako jsou např. pcháče, mléče, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, je nutné dávku 
zvýšit. 
Ošetřované rostliny mají být v plném růstu. Víceleté hluboko kořenící plevele nesmí být zakryty 
jinými plevely. Při likvidaci starého trávníku používejte dávku odpovídající nejodolnějšímu druhu 
přítomného plevele. 
Roundup Aktiv je možno aplikovat i bodově pomocí ručních knotových aplikátorů popř. štětcem. 
Používá se roztok Roundup Aktiv s vodou ředěný 1:1. Tímto způsobem je možné hubit cíleně 
přerostlé plevele v záhonech, na skalkách, výsadbách i ohniska širokolistých plevelů v trávnících. 
Nátěrem řezných ploch odstraněných nežádoucích dřevin (nálety dřevin, staré ovocné stromy apod.) 
zabráníte jejich zmlazování. Ošetření je možné provádět celoročně s výjimkou mrazů a období 
silného toku mízy na jaře. 
Roundup Aktiv lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, 
hřbitovech, skladovacích plochách, dvorech a v areálech podniků a ostatních plochách.  
4/5 
 
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního 
zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Roundup Aktiv. 
 
Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. 
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších 
osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. 
Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10-14 dní, dokud zelená hmota nezačne 
odumírat. 
Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s 
přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. 
 
Doplňkové informace společnosti Monsanto 
 
Působení: 
Roundup® Aktiv je neselektivní listový herbicid se systemickým účinkem. Rostliny ho přijímají 
výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny včetně kořenového 
systému. Působením přípravku v kořenovém systému se docílí zničení podzemních i nadzemních 
částí zasažené rostliny. Vzhledem k tomu, že Roundup® Aktiv je na povrchu půdy inaktivován a 
mikrobiálně odbouráván, neproniká půdou ke kořenům a nepůsobí na semena. 
 
Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů je vytvoření dostatečné 
plochy listů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější 
jsou ošetření prováděná v době nasazení poupat nebo po odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu. 
Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a hnědnutí zasažených rostlin. Účinek 
se zrychluje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 3 hodin po ošetření 
účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se projevily první 
příznaky účinku. 
 
Upozornění: 
1) Neskladujte Roundup® Aktiv v kovových nádržích ani nepoužívejte postřikovače s kovovými 
nádržemi s pozinkovaným vnitřkem či z lehkých kovů, případně bez vnitřní povrchové úpravy 
plastickými hmotami. Roundup® Aktiv může ve styku s kovem reagovat a vytvářet přitom lehce 
zápalný plyn. V blízkosti nádrže je proto zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. 
2) Neponechávejte nikdy zbytky postřikové tekutiny v nádrži postřikovače. Nádrž se po postřiku a 
několikerém důkladném vypláchnutí vodou musí nechat dobře vyvětrat. 
3) Zamezte v každém případě zasažení sousedních rostlin, buď přímo postřikem, nebo 
nepřímo úletem postřikové mlhy. 
4) Aplikujte tak, aby byly vyloučeny dešťové srážky minimálně 3 hodiny po aplikaci. 
5) Kultivaci půdy lze provádět nejdříve po projevení se prvních příznaků účinku. 
6) Aplikace přípravku Roundup® Aktiv neohrožuje následné plodiny a nezanechává žádné škodlivé 
zbytky v půdě. 
7) Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 
 
Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí 
ošetřených rostlin. 
 
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, 
desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek, v čistých a uzamykatelných skladech 
chráněných před ohněm, mrazem a přímým slunečním svitem.  
5/5 
 
Opatření při požáru 
Přípravek obsahuje jako rozpouštědlo vodu, není hořlavou kapalinou. S vodou se mísí v každém 
poměru. Pokud se dostane do ohniska požáru, je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební voda, 
pokud byla při hašení požáru eventuálně použita, nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí, 
zejména nesmí uniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a 
nesmí zasáhnout zemědělskou půdu. Pozor! Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací 
přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin. 
 
Likvidace obalů a zbytků: 
Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se zředí vodou v poměru cca 1:5 a beze zbytku 
vystříkají na ošetřovaném pozemku a nesmějí zasáhnout zdroje podzemních a recipienty 
povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku se po několikerém důkladném vypláchnutí (oplachová 
voda se použije pro přípravu postřikové kapaliny) a znehodnocené předají do sběru k recyklaci nebo 
se likvidují jako komunální odpad. Zbytky přípravku v původním obalu se likvidují jako nebezpečný 
odpad uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených k tomuto účelu obecními nebo 
městskými úřady. 
 
®
- zapsaná ochranná známka fy MONSANTO Europe S.A. 
 
 
 
Odměrné víčko pro 10 ml a 20 ml 
 

Podobné produkty

Hmotnost 1 kg
Objem 1 litr
Výrobce Monsanto

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: