GALLANT 5 l - graminicid

1 hodnocení
 
  • 1 z 2
 

Postemergentní herbicid Gallant na jednoděložné plevele

Dostupnost Na dotaz
Cena 5 340 Kč bez DPH
6 461 Kč
Kód produktu DW 18GS
Značka Dow AgroSciences
Kategorie Herbicidy proti PLEVELŮM
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

GalLANT herbicid 5 litrů.

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDAS/dh_09a8/0901b803809a8961.pdf?filepath=cz/pdfs/noreg/011-08040.pdf&fromPage=GetDoc

Standardní věty o nebezpečnosti
H319
Způsobuje vážné podráždění očí.
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336
Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P302 + P352
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304 + P340
PŘI VDEC
HNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v
poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351
+ P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou
-
li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokra
čujte ve vyplachování.
P501
Likvidujte obsah a obal v souladu s platným předpisy.
Doplňkové informace
EUH401
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
prostředí.
EUH066
Opakovaná expozice může způsobit vysu
šení nebo popraskání kůže.
Obsahuje
Uhlovodíky, C10, aromáty, <1% naftalenu

 

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do slunečnice, řepky ozimé, cibule a mrkve.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
SPe3: Cukrovka, krmná řepa, řepka ozimá, slunečnice, cibule, mrkev, krmný hrách, bob obecný, okrasné dřeviny a lesní školky:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele:

- při použití 1,0 l/ha: pýr (při výšce plevele 15–20 cm) a jednoletá lipnice (do BBCH 29);

- při použití 0,5 l/ha: psárka polní, obilí výdrol, proso seté, oves hluchý, chundelka metlice, jílek vytrvalý, sveřep.

Růstová fáze plodiny v době aplikace: po vzejití

Růstová fáze plevelů: po vzejití

Dávka vody: 200–400 l/ha

Způsob aplikace: postřik

Počet aplikací: 1× v plodině

Před ošetřením okrasných dřevin a dřevin v lesních školkách ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.

Následné plodiny: Bez omezení.

Náhradní plodiny: V případě předčasné zaorávky lze jako náhradní plodinu po čtyřech týdnech pěstovat dvouděložné plodiny, obilí a kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu inhibitoru růstu ACCase na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
cukrovka, krmná řepa, řepka ozimá, cibule, mrkev, krmný hrách, bob obecný, okrasné dřeviny a lesní školky
4
4
4
4


 

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST po vzejití AT 0,5 l   200-400 l   plevele jednoděložné jednoleté mimo lipnice roční, max. 1×
Bob POST po vzejití AT 1 l   200-400 l   pýr plazivý, lipnice roční, max. 1×
Cibule POST po vzejití 28 1 l   200-400 l   plevele jednoděložné, max. 1×
Cukrovka POST po vzejití 90 0,5 l   200-400 l   plevele jednoděložné jednoleté mimo lipnice roční, max. 1×
Cukrovka POST po vzejití 90 1 l   200-400 l   pýr plazivý, lipnice roční, max. 1×
Hrách POST po vzejití AT 0,5 l   200-400 l   pouze hrách krmný, plevele jednoděložné jednoleté mimo lipnice roční, max. 1×
Hrách POST po vzejití AT 1 l   200-400 l   pouze hrách krmný, pýr plazivý, lipnice roční, max. 1×
Lesní školky POST po vzejití AT 1 l   200-400 l   plevele jednoděložné, max. 1×
Mrkev POST po vzejití 56 1 l   200-400 l   plevele jednoděložné, max. 1×
Okrasné dřeviny POST po vzejití AT 1 l   200-400 l   plevele jednoděložné, max. 1×
Řepa krmná POST po vzejití 90 1 l   200-400 l   pýr plazivý, lipnice roční, max. 1×
Řepa krmná POST po vzejití 90 0,5 l   200-400 l   plevele jednoděložné jednoleté mimo lipnice roční, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST podzim AT 0,5 l   200-400 l   psárka polní, výdrol obilnin, max. 1×

 

Hmotnost 5 kg
Objem 5 litrů
Registrace do plodin řepka olejka

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: