Zdravé jablko proti padlí a strupovitosti

Neohodnoceno
 
  • 1 z 2
 

Souprava dvou fungicidů proti padlí a strupovitosti jabloní

Dostupnost Skladem (3 ks)
Cena 190 Kč bez DPH
230 Kč    
Kód produktu ZJ5744
Značka AgroBio Opava
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
 

Souprava dvou fungicidů na ošetření jabloní proti strupovitosti, padlí a proti skládkovým chorobám. Ucelený systém 5-ti ošetření.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Várování

Údaje o nebezpečnosti:
Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Souprava dvou fungicidů (Bellis a Scala) na ošetření jabloní proti strupovitosti,  padlí a proti skládkovým chorobám jádrovin.

Účinné látky:
Bellis - boskalid, pyraklostrobin
Scala - pyrimethanil

Jak účinkuje?
Bellis  - fungicidní přípravek proti houbovým chorobám jádrovin

Boskalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny. Účinná látka pyraklostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci a klíčení spór.  Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Scala - fungicidní přípravek proti strupovitosti jádrovin

SCALA je fungicid ze skupiny anilinopyrimidinů se zcela odlišným mechanizmem účinku proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé než mají klasické fungicidy. Je to kontaktní fungicid s translaminárním a fumigačním účinkem, působí preventivně a navíc, v závislosti na dávce, po dobu 2-3 dní i kurativně. Jeho mechanizmem účinku je inhibice vylučování enzymů houby, které se podílejí na vzniku a rozvoji infekce rostlin, tím inhibuje a přerušuje infekční proces. Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5 °C, kdy systemické fungicidy ze skupiny DMI selhávají

 

 

Pro jaké rostliny a problémy?
jádroviny - strupovitost a padlí jabloní

jádroviny - skládkové choroby
jádroviny - z praxe přípravky proti strupovitosti jádrovin vykazují také účinky proti rzi na hrušních, sazovitosti, mušincovitosti nebo proti moniliové hnilobě na jádrovinách

Jak jej použít?
ucelý systém 5-ti ošetření
ošetření - zelené poupě - myší ouško (Scala 10 g / 10 l)
ošetření - růžové poupě (Bellis 8 g / 10 l)
ošetření - květ (Scala 10 g / 10 l)
ošetření - plůdek do velikosti lískového ořechu (Bellis 8 g / 10 l)
ošetření -  30 dní před sklizní (Bellis 8 g / 10 l = proti skládkovým chorobám, moniliové hnilobě)
souprava na 10 l aplikační kapaliny / ošetření
Při ošetření hrušní proti rzi, doporučujeme provést postřik 1x před květem a 1x po odkvětu. 

Hmotnost 0.2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: