TERPLEX 5 l regulátor růstu

Neohodnoceno
 
 

Regulátor růstu a vývoje rostlin určený ke zvýšení odolnosti rostlin proti poléhání a zkrácení stébla.

Dostupnost Objednáno (1 ks)
Cena 7 460 Kč bez DPH
9 027 Kč    
Kód produktu BE 5 TER
Značka Belchim
Kategorie Morforegulátory
Záruka 24
 

Terplex růstový regulátor objem 5 litrů.

Účinná látka: trinexapac-ethyl 200 g/l

doporučená dávka 0,3 - 0,5 l/ha do 200 - 300 l vody

TERPLEX je regulátor obsahující trinexapack-ethyl pouze s obsahem 200 g/l,  ale díky speciálním smáčedlům dosáhnete, při stejné dávce, srovnatelné redukci růstu, lepší odolnosti proti polehnutí a vyšší intenzity fotosyntézy. Terplex je bez omezení v OP povrchových i podzemních vod. Registrace do pšenice jarní i ozimé, ječmene ozimého, žita, triticale.

Vynikající cena ošetření s inovativní formulací při dávce 0,4l/ha

  • Nová inovativní formulace
  • Excelentní redukce růstu
  • Nárůst biomasy ošetřovaných rostlin
  • Silnější odolnost proti poléhání oproti klasickým formulacím
  • Méně stresu pro ošetřované rostliny

Účinná látka: trinexapac-ethyl 200 g/l

Formulace: emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení: 5 l

Působení přípravku:

Regulátor růstu a vývoje rostlin určený ke zvýšení odolnosti proti poléhání a zkrácení stébla ozimého ječmene, ovsa, pšenice, tritikale, žita a semenných porostů trav. Účinná látka přípravku TERPLEX patří do chemické skupiny cyklohexandionů a působí na rostlinné hormony gibereliny, které jsou odpovědné za prodlužující růst uvnitř rostlinných pletiv. Účinná látka přípravku je rychle absorbovaná zelenými částmi rostlin a následně je asimilačním prouděním rozváděná po celé rostlině (už za 1 hodinu od aplikace je účinná látka lokalizovaná v celé rostlině, přičemž odolnost vůči srážkám je již 2 hodiny po ošetření). Přípravek blokuje tvorbu aktivního giberelinu a následkem toho dochází k zastavení prodlužování stonkových internodií.

Terplex je inovativní formulace, která při nižší dávce účinné látky zajistí lepší redukci růstu, rostliny jsou odolnější proti poléhání, rostliny jsou méně stresovány – obsahují více zelené biomasy, jsou zelenější a dosahují vyšších výnosů v porovnání s ošetřením klasickými formulacemi.

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]Zvláštní údaje, které musejí být uvedeny naštítkuZvláštní klasifikace, kterou je třeba uvést navýrobkuVýstražné symboly nebezpečnosti (CLP):GHS05GHS07GHS09Signální slovo (CLP):NebezpečíStandardní věty o nebezpečnosti (CLP):H302 -Zdraví škodlivý při požití.H318 -Způsobuje vážné poškození očí.H411 -Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):P273 -Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 -Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.P305+P351+P338 -PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P310 -Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékařeP391 -Uniklý produkt seberte.P501 -Odstraňte obsah/obal předánímoprávněné osoběEUH-věty:EUH401 -Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Bezpečnostní list zde

Doporučení pro aplikaci : doporučená dávka 0,3-0,5 l/ha dávka vody 200 -300 l/ha při kombinaci s přípravky ze skupiny azolů (Např. SPIKE, TESON, SIRENA) je možné dávku snížit o 0,1 l/ha nemíchejte s herbicidy a DAM 390, mísitelnost s dalšími přípravky ověřte na malém vzorku přípravků suché a teplé počasí zesiluje účinek přípravku

Plodina Škodlivý organismusDávkování (l/ha)Ochranná lhůta Poznámkapšenice ozimá, ječmen ozimýzkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 0,5 ATod: 30 BBCH, do: 39 BBCHpšenice jarnízkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání0,5ATod: 30 BBCH, do: 33 BBCHžitozkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání0,5ATod: 30 BBCH, do: 33 BBCHtritikalezkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání0,5ATod: 30 BBCH, do: 33 BBCHtrávyzkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání0,5ATod: 30 BBCH, do: 33 BBCH semenné porosty

Hmotnost 5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: