Targa Super 10 EC 5 l

Neohodnoceno
 
 

Špičkový herbiocid – graminicid proti trávovitým plevelům včetně pýru

Dostupnost Objednáno (1 ks)
Cena 5 320 Kč bez DPH
6 437 Kč    
Kód produktu ARY 005 T
Značka Arysta LifeScience Czech s.r.o.
Kategorie Herbicidy proti PLEVELŮM
Záruka 24
 
Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!
Přednosti Targa
  • nová koncentrovaná formulace
  • nízké dávkování
  • bez jakýchkoli omezení
  • nejvyšší selektivita a rychlost účinku
  • nejlepší poměr ceny k účinku v segment systémových graminicidů
Plodina Škodlivý organismus Dávka (l/ha) OL Poznámka

řepka olejka ozimá

výdrol obilnin
plevele liupnicovité jednoleté
pýr plazivý
pýr plazivý

0,35 – 0,5
0,5 – 0,75
1,0
1,0 – 1,25

90

na jaře max. do poloviny dubna na podzim při výšce pýru 10 – 15 cm

cukrovka
krmná řepa

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,5 – 0,75
1,0 - 1,25

110

 

slunečnice roční

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,5 – 0,75
1,0 - 1,25

90

 

brambor

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,5 – 0,75
1,0

45

 

hrách
čočka

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,5 – 0,75
1,0 - 1,25

45

na zrno

len setý

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,5 – 0,75
1,0 - 1,25

90

max. do výše
porostu 25 cm

bob

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,5 – 0,75
1,0 - 1,25

45

na zrno

cibule
česnek

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,5 – 0,75
1,0 - 1,25

42

 

kostřava červená

plevele lipnicovité

0,5

AT

zákaz zkrmování

lesní
kultury

plevele lipnicovité,
retardace třtiny křovištní třtina křovištní - hubení

0,75 - 1,25

1,5 - 2,0

-
-

 

lesní školky - síje

plevele lipnicovité

0,5 - 0,75

-

 

lesní školky –
starší síje, sazenice zaškolkované

plevele lipnicovité

0,5 - 1,0

-

 

mrkev
petržel

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,5 – 0,75
1,0 - 1,25

40

semenné porosty

rajče

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,5 – 0,75
1,0 - 1,25

21

pole

řepa salátová červená

plevele lipnicovité jednoleté
pýr plazivý

0,5 – 0,75
1,0 - 1,25

40

BBCH 10 - BBCH 19

Pozn.: Maximální počet aplikací 1x ročně

Bezpečnostní list: http://www.arystalifescience.cz/category/9

 

Prvky označení

Označení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008:

Výstražný symbol

 

Signální slovo

Nebezpečí

 

Další nebezpečné látky (složky/koformulanty) obsažené v přípravku:

směs benzensulfonová kyselina, 4-C10-14-alkyl deriváty, vápenaté soli a ethylhexan-1-ol; solventní nafta (ropná), těžká aromatická resp. petrolej nespecifikovaný; alkoholy C12- C14- ethoxylované.

 

H věty

H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H411

 

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P věty

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.

P310

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P391

Uniklý produkt seberte.

P405

 

Skladujte uzamčené.

SP věty

SP1

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

SPe3

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná. (Bob, kostřava)

SPe3

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 5 m, při 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná. (Lesní kultury)

SPe3

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost 5 m, při 75 % a 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná. (Cukrovka, krmná řepa, červená řepa salátová, řepka olejka jarní, řepka olejka ozimá, brambory, slunečnice, len, hrách, čočka, fazol, sója, rajče, paprika, mrkev, petržel, česnek, cibule, mák, hořčice, lesní školky)

 

 

Doplňující informace

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Před použitím si přečtěte návod k použití.

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem.

 

Další nebezpečnost

Přípravek je toxický pro vodní organismy.

 

Přípravek není považován za perzistentní, schopný bioakumulace ani toxický (PBT).

Přípravek není považován za velmi perzistentní ani velmi schopný bioakumulace (vPvB)

 

Hmotnost 5 kg
Objem 5 litrů

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: