Wing - P 10 l

Neohodnoceno
 
 

Wing® P je univerzální preemergentní herbicid určený do slunečnice a kukuřice, který hubí kompletní spektrum jednoletých plevelů

Dostupnost Na dotaz (1 ks)
Cena 5 690 Kč bez DPH
6 885 Kč    
Kód produktu BF364WP
Značka Basf s.r.o.
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
 

Herbicidní přípravek Wing P ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC), určený k ošetření kukuřice seté a slunečnice roční proti ježatce kuří noze a plevelům dvouděložným jednoletým. Přípravek je dále povolen k minoritnímu použití do ovocných a okrasných školek.

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

pendimethalin (ISO)250 g/l (23,1% hmot.)

dimethenamid-P(ISO)212,5 g/l(19,7% hmot.)

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice PRE ihned po zasetí, plevele nejsou vzešlé AT 4 l 300–400 l max. 1×, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté
Okrasné školky PRE AT 4 l 300–400 l max. 1× na jaře, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky PRE AT 4 l 300–400 l max. 1× na jaře, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice PRE ihned po zasetí, plevele nejsou vzešlé AT 4 l 300–400 l max. 1×, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté

Účinná látka pendimethalin patří do skupiny dinitroanilinů, které inhibují dělení submikroskopických struktur (ovlivňují dělení chromozomů v průběhu buněčného dělení a ovlivňují tvorbu buněčných stěn). Pendimethalin je selektivní herbicidní látkou, která je absorbována kořeny a listy rostlin. Ovlivňuje růst plevele krátce po vyklíčení a vzejití.

Účinná látka dimethenamid-P je řazena mezi herbicidní látky ze skupiny chloroacetamidů. Tato účinná látka je absorbována přes koleoptile plevelů, přičemž téměř ihned po aplikaci zastaví růst semen, kořenů a další vývoj citlivých plevelů. Dimethenamid- P brzdí růst plevelů v raných vývojových fázích, avšak neúčinkuje na již vzrostlé plevele.

Nebezpečná látka:solventní nafta (ropná)NEBEZPEČÍH302 ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI POŽITÍ. H315 DRÁŽDÍ KŮŽI.H317 MŮŽE VYVOLAT ALERGICKOU KOŽNÍ REAKCI.H304 PŘI POŽITÍ A VNIKNUTÍ DO DÝCHACÍCH CEST MŮŽE ZPŮSOBIT SMRT.H410 VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY.P280POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE/OCHRANNÝ ODĚV.P362 + P364 KONTAMINOVANÝ ODĚV SVLÉKNĚTE A PŘED OPĚTOVNÝM POUŽITÍM VYPERTE.P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: OMYJTE VELKÝM MNOŽSTVÍM MÝDLA A VODY.P301 + P310 PŘI POŽITÍ: OKAMŽITĚ VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE. P331 NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ.P405 SKLADUJTE UZAMČENÉ.P273 ZABRAŇTE UVOLNĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.P391 UNIKLÝ PRODUKT SEBERTE. 

Wing-PStrana 2(celkem 7)P501 ODSTRAŇTE OBSAH/OBALPŘEDÁNÍM OPRÁVNĚNÉ OSOBĚ.EUH401 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.SP 1 NEZNEČIŠŤUJTE VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM. (NEČISTĚTE APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÝCH VOD / ZABRAŇTE KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z FAREM A Z CEST).PŘÍPRAVEK JE VYLOUČEN ZPOUŽITÍ VOCHRANNÉM PÁSMUII. STUPNĚ ZDROJŮPOVRCHOVÉ VODY

Spektrum účinnosti:Citlivé plevele:ježatka kuří noha, merlík bílý, penízek rolní, lilek černý, opletka obecná, laskavec ohnu.Méně citlivé plevele:svízel přítula.Aplikační pokyny:Předpokladem účinnosti přípravku jedostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách svyššísorpční schopností a na půdách svysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.Na písčitých půdách, obzvláště sobsahem humusu pod 1%, nelze vyloučit poškození ošetřovanéhoporostu přípravkem.Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, může dojít kprojevům fytotoxicity na ošetřovaných plodinách retardace růstu, pokroucení listů.Nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.Citlivost odrůd konzultujte sdržitelem povolení!Při použití přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na kvalitu výnosu ošetřených rostlin a/nebo rostlinných produktů kukuřice!Pěstování následných plodin bez omezení.Nelze vyloučit poškození náhradních plodin vpřípadě předčasného zaorání porostu ošetřeného přípravkem Wing-P.Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené ksetí.Přípravek se aplikuje postřikem.Vzhledem kcharakteru přípravku nelze vpřípadě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Wing-P

Hmotnost 10 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: