SUMICIDIN 1l - proti škůdcům

Neohodnoceno
 
 

 Insekticid proti savým a žravým škůdcům v řepce, pšenici, žito, oves, ječmen

Dostupnost Objednáno (1 ks)
Cena 1 289 Kč bez DPH
1 560 Kč    
Kód produktu BE2001SU
Značka Belchim
Kategorie Insekticidy proti ŠKŮDCŮM
Záruka 24
 

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

Sumicidin Specialista na žravé a savé škůdce

  • repelentní, kontaktní a požerový účinek
  • účinek na všechna vývojová stádia – dospělci, larvy, nymfy
  • vysoká odolnost proti dešti
  • knockdown efekt
  • delší reziduální působení
  • fotostabilita – odolný proti rozkladu na světle

Účinná látka: esfenvalerát 50g/l

Formulace: emulze typu oleje ve vodě (EW)

Balení: 1 l

Plodina,oblast použitíŠkodlivý organismus,jiný účel použitíDávkování,mísitelnostOL

řepka olejkakrytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý0,10 l/ha42

řepka olejkablýskáček řepkový0,15 l/ha42

řepka olejkakrytonosec šešulový, bejlomorka kapustová0,20 l/ha42

pšenice, žito, tritikale, oves, ječmenkohoutci rodu Oulema, mšice0,10 l/ha35

Působení přípravku:
Sumicidin je insekticidní postřikový přípravek ze skupiny pyrethroidů obsahující účinnou látku esfenvalerát. Působí jako žaludeční jed proti savým a žravým škůdcům v řepce olejce a obilninách. Esfenvalerát je v rostlinách nesystemický insekticid s částečně translaminárním účinkem. Působí na všechna vývojová stádia hmyzu Vykazuje dlouhodobý účinek, nejdelší ze skuiny pyretroidů.

Doporučení pro aplikaci :Termín aplikace - podle signalizaceBBCH 30 – 35 - od začátku výskytu, proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému na řepce olejceBBCH 50 -55 - proti blýskáčku řepkovému na řepce olejceBBCH 60 – 65 - proti krytonosci šešulovému a bejlomorce kapustové na řepce olejceBBCH 12 – 62 - proti kohoutkům rodu Oulema a mšicím na obilninách. repeletní efekt přetrvává 10-14 dnůdéšt 6 hodin po aplikaci neovlivňuje účinekvykazuje vysokou vedlejší účinnost např. na dřepčíky, osenice, bejlomorky, plodomorky atd.v ČR je vysoký podíl rezistentních populací blýskáčka řepkového vůči pyretroidům včetně esvenvalerátu (Sumicidin); v místě jejich výskytu použijte látky s jiným mechanismem účinku

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Směsi/Látky: SDS EU 2015: Podle nařízení (EU) 2015/830 (REACH příloha II)Akutní toxicita (orální), kategorie 4H302 Nebezpečný pro vodní prostředí akutně, kategorie 1H400 Nebezpečný pro vodní prostředí chronicky, kategorie 1H410 Plné znění vět H: viz oddíl 16Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředíMůže způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.Může způsobit poškození orgánů. Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy.2.2. Prvky označeníOznačení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]Zvláštní údaje, které musejí být uvedeny naštítkuZvláštní klasifikace, kterou je třeba uvést navýrobkuVýstražné symboly nebezpečnosti (CLP):GHS07GHS09Držitel povolení: Belchim Crop Protection NV/SATechnologielaan 71840 Londerzeel -BelgiumT +32 (0)52 30 09 06 -F +32 (0)52 30 11 35info@belchim.com -www.belchim.comDistributor v ČR: Belchim Crop Protection Czech Republic s.r.o.Nádražní 344/23150 00 Praha 5Tel.: +420 724 088 965e-mail: pavel.hasman@belchim.com 

SumicidinBezpečnostní listpodle nařízení (ES)č. 1907/2006(REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/83031.7.2019 (Verze: 2.1)CS (čeština)2/9Signální slovo (CLP):VarováníStandardní věty o nebezpečnosti (CLP):H302 -Zdraví škodlivý při požití.H410 -Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobýmiúčinky.Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):P270 -Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.P301+P312 -PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.P391 -Uniklý produkt seberte.P501 -Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.EUH-věty:EUH066 -Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.EUH208 -Obsahuje esfenvalerát a1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci.EUH401 -Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.Další věty:SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest)

https://www.belchim.cz/produkty/sumicidin/

 

 

 

Hmotnost 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: