Sultan 50 SC - 5 l

Neohodnoceno
 
 
Selektivní herbicidní přípravek k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v řepce olejce ozimé
Dostupnost Na dotaz (1 ks)
Cena 3 700 Kč bez DPH
4 477 Kč    
Kód produktu AGR 1103 SU
Značka Adama (Agrovita spol. s r.o.)
Kategorie Herbicidy proti PLEVELŮM
Záruka 24
 

Přípravek na ochranu rostlin SULTAN 50 SC
Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

 Selektivní herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v řepce olejce ozimé.
 

Účinná látka:metazachlor 500 g/l, tj. 2-chlor-N-(pyrazol-1-yl methyl) acet-2‘,6‘-xylidid
dráždivý nebezpečný pro životní prostředí

POZOR!
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy
Přípravek není hořlavý
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S 24 Zamezte styku s kůží
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejový štít
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo
bezpečnostní listy
S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení:okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
a ukažte tento obal nebo označení
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka
a životní prostředí
SP 1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte
aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody/ zabraňte kontaminaci vod
splachem z farem a z cest)
SPe 1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný,
jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor, vícekrát než jednou za 3 roky na
tomtéž pozemku.
Strana 2 (celkem 5)
Verze: 5.1.2010
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II.stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
Při aplikaci přípravku je nutné dodržovat vzdálenost minimálně 30 m od
vodních ploch a toků
Při aplikaci přípravku je nutné dodržovat vzdálenost minimálně 5 m od
porostů s necílovými rostlinami
Registrační číslo přípravku: 4532-0
Držitel rozhodnutí o registraci: Makhteshim Agan Industries Ltd., Golan St., Airport City
70151, Izrael
Výrobce: Agan Chemical Manufacturers Ltd., P.O. Box 262, Northern Industrial Zone,
Ashdod 77102, Izrael
Právní zástupce v ČR: Agrovita spol.s r.o., Za Rybníkem 779, 252 42 Jesenice,
tel: 241 930 644
Balení: 1 l HDPE láhev; 5 l, 10 l, 20 l HDPE kanystr
Datum výroby: uvedeno na obalu
Datum výroby: uvedeno na obalu
Číslo šarže: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti: Při správném skladování v původních neporušených obalech je doba
použitelnosti přípravku dva roky od data výroby.
Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, nesmí být uváděn na trh, ale může být dále
použit, jestliže se analýzou odpovídajícího vzorku prokázalo, že se jeho chemické a fyzikální
vlastnosti shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o jeho registraci (výrobní
specifikací). Délku prodloužené doby použitelnosti stanoví držitel registrace a před uvedením
na trh zajistí její vyznačení na obalech přípravku.
Působení přípravku:
Sultan 50 SC je herbicid určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v
porostech řepky olejky ozimé. Účinná látka metazachlor je přijímána především kořenovým
systémem při vzcházení a po vzejití plevelů je částečně přijímána i listy.
Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je herbicid přijímán klíčícími plevely a způsobuje
jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které
jsou v době ošetření již vzešlé. Protože k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy,
dosáhne se spolehlivé účinnosti jen při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se
herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.
Spektrum herbicidní účinnosti:
Mezi citlivé plevele patří: psárka rolní, béry, lipnice roční, rosička krvavá, ježatka kuří noha,
chundelka metlice, laskavce, šťovíky, kopřiva žahavka, rozrazily, pěťoury, mléč rolní,
pryskyřník rolní, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, heřmánky a rmeny,
rdesno červivec, lebedy, mák vlčí, lilek černý, kolenec rolní, hluchavky, pomněnka rolní,
ptačinec žabinec, merlík bílý, čistec roční.
Mezi odolné plevele patří: oves hluchý, violka trojbarevná, ředkev ohnice, hořčice rolní,
rdesno ptačí, penízek rolní, výdrol obilnin, bažanka rolní, pohanka opletka a svízel přítula.
Přípravek nehubí všechny vytrvalé plevele, jako jsou svlačec rolní, pcháč oset a pýr plazivý.
Strana 3 (celkem 5)
Verze: 5.1.2010
Návod na použití-indikace:
Plodina,
oblast použití
Škodlivý
organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL Poznámka
řepka olejka
ozim
plevele
jednoděložné,
plevele
dvouděložné
1,4 l/ha
300-400 l
vody/ha
AT preemergentně
nebo,
postemergentně časně
OL = ochranná lhůta (dny) – představuje nejkratší přípustný interval mezi posledním ošetřením a sklizní
Ochranná lhůta AT je dána technologickým termínem ošetření.
Aplikujte maximálně 1,0 kg účinné látky metazachlor na hektar každý třetí rok na
stejný pozemek.
Pokyny pro aplikaci:
V řepce olejce ozimé se Sultan 50 SC používá v preemergentních aplikacích do 2 dnů po
zasetí. Pro dobrý herbicidní účinek preemergentní aplikace je nutné zajištění kvalitně
připravené půdy bez hrud s drobtovitou strukturou. Příliš kypré a hrudovité půdy je nutné před
aplikací přípravku uválet. Preemergentní použití přípravku na kamenitých nebo hrudovitých
půdách může být jen částečně účinné, protože semena plevelů klíčící zpod hrud a kamenů se
nedostanou do kontaktu s účinnou látkou přípravku.
Pro zajištění dobré snášenlivosti řepkou je potřeba dodržet hloubku setí 1,5–2,0 cm a semena
zakrýt dostatečnou vrstvou drobtovité půdy. Při přesušení povrchové vrstvy půdy může dojít
ke zbrzdění účinnosti. Při silných srážkách po aplikaci může být přechodně zbrzděn růst
řepky, který se však ještě na podzim vyrovná a nedojde k negativnímu ovlivnění výnosu.
Přípravek je možné použít i časně postemergentně, kdy se aplikuje bez ohledu na růstovou
fázi ozimé řepky v době, kdy dochází ke vzcházení prvních plevelů a ty dosahují maximálně
fáze děložních listů (BBCH 10). Po překročení fáze děložních listů u plevelů dochází
k výraznému snížení účinnosti herbicidu.
Dávka postřikové kapaliny: 300–400 litrů na 1 ha.
Přípravek je možné aplikovat běžnými pozemními postřikovači, které zabezpečí rovnoměrnou
aplikaci přípravku podle návodu.
Následné plodiny:
Jestliže je v důsledku vyzimování třeba ozimou řepku zaorat, lze jako následnou plodinu
zařadit jarní obiloviny, jarní řepku, brambory, cukrovku a kukuřici. Před výsevem je třeba
půdu promísit do hloubky 15 cm. Po normálně sklizené řepce lze pěstovat jakoukoliv plodinu.
Příprava postřikové kapaliny:
Potřebná dávka přípravku se vlije za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněného z
poloviny vodou, rozmíchá se a poté doplní vodou na stanovený objem. Při přípravě směsi je
zakázáno míchat koncentráty a přípravky se do nádrže vpravují odděleně. Vždy kontrolujte
fyzikální kompatibilitu tank-mixů v menší nádobě při správném naředění. Kontrolujte
možnost vzniku sraženin v tomto vzorku po 10 minutách stání.
Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek je škodlivý pro ryby.
Přípravek je vysoce toxický pro řasy.
Strana 4 (celkem 5)
Verze: 5.1.2010
Přípravek je škodlivý pro živočichy sloužící rybám za potravu.
Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje
účinnou látku metazachlor, vícekrát než jednou za 3 roky na tomtéž pozemku.
Důvodem je omezení rizika kontaminace podzemní vody metabolity metazachlor-šťavelovou
i metazachlor-sulfonovou kyselinou na koncentrace nepřijatelné z kvantitativního hlediska.
Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení aplikačních dávek přijatelné pro volně
žijící zvěř, včely, ptactvo, necílové členovce, půdní mikroorganismy, půdní makroorganismy.
Skladování:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných
skladech při teplotách od +5 °C do +30 °C odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv,
dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chránit před mrazem, vlhkem, přímým
slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů.
Likvidace obalů a zbytků:
Zbytky postřikové kapaliny a oplachované vody se zředí v poměru cca 1:5 vodou a beze
zbytku vystříkají na ošetřovanou plochu, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních ani
recipienty povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a
znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené
dvojstupňovým spalováním s teplotou 1200 °C – 1400 °C ve druhém stupni a čištěním
plynných zplodin. Stejným způsobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky přípravku.
Čištění aplikačního zařízení:
Aplikační zařízení po ukončení práce vypláchněte 3 % roztokem sody a poté čistou vodou.
V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu k jejich použití.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky.
Ochranné prostředky při ředění přípravku
ochrana dýchacích orgánů (A1) ústenka z filtračního materiálu nebo (A3) polomaska
z filtračního materiálu (ČSN EN 149)
ochrana očí a obličeje (B2) uzavřené ochranné brýle nebo (B3) ochranný obličejový
štít (ČSN EN 166)
ochrana těla (C1) protichemický ochranný oděv z textilního materiálu (ČSN
EN 368 a ČSN EN 369), (C3)
zástěra z PVC nebo z pogumovaného textilu
ochrana hlavy (D) čepice se štítkem nebo klobouk
ochrana rukou (E) gumové rukavice (ČSN EN 374-1)
ochrana nohou (F) gumové nebo plastové holínky (ČSN EN 346)
Ochranné prostředky při aplikaci postřiku
ochrana dýchacích orgánů (A1) ústenka z filtračního materiálu nebo (A3) polomaska
z filtračního materiálu (ČSN EN 149)
ochrana očí a obličeje (B2) uzavřené ochranné brýle nebo (B3) ochranný obličejový
štít (ČSN EN 166)
ochrana těla (C1) protichemický ochranný oděv z textilního materiálu (ČSN
EN 368 a ČSN EN 369)
ochrana hlavy (D) čepice se štítkem nebo klobouk
ochrana rukou (E) gumové rukavice (ČSN EN 374-1)
ochrana nohou (F) gumové nebo plastové holínky (ČSN EN 346)
Strana 5 (celkem 5)
Verze: 5.1.2010
Aplikace se smí provádět jen za bezvětří nebo mírného vánku a v tom případě ve směru po
větru od pracujících. Při práci a po ní až do svlečení ochranného oděvu a důkladného omytí
celého těla teplou vodou a mýdlem není dovoleno jíst, pít a kouřit.
Aplikovaná kapalina nesmí zasáhnout žádné okolní porosty!
Bezpečnostní opatření po skončení práce:
Důkladně se omyjte mýdlem a teplou vodou. Vyměňte si oděv. Důkladně omyjte ochranné
vybavení. Kontaminované vybavení důkladně omyjte roztokem sody nebo mýdlovým
roztokem.
Přípravek není hořlavý.
Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, eventuelně pískem a
zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným
proudem, a pouze v případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební
voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména aby nemohla proniknout do
veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout
půdu.
Důležité upozornění:
Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke
vzniku toxických zplodin, zejména oxidů dusíku a sloučenin chloru.
První pomoc:
Při požití:
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto etiketu! Nevyvolávejte zvracení.
Postiženému podejte 10 tablet aktivního uhlí + 0,5 l vlažné vody. Nikdy nedávat nic do úst,
pokud je postižený v bezvědomí.
Při zasažení oka:
ihned vyplachujte proudem čisté vody po dobu alespoň 10–15 min. a vyhledejte lékařskou
pomoc.
Při zasažení pokožky:
odstraňte potřísněný oděv a zasažená místa omyjte mýdlem a teplou vodou.
Při nadýchání:
přerušit práci, opustit zamořený prostor, ponechat postiženého v klidu, chránit před chladem.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně
dopravit postiženého k lékaři!
Informujte o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě
potřeby lze terapii konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem – Klinika
nemocí z povolání, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402.
Upozornění:
Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající
z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé
nevhodným skladováním a nebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.
Ò Registrovaná ochranná známka společnosti Makhteshim Agan Industries Ltd., Izrael

Hmotnost 5 kg
Objem 5 litrů
Registrace do plodin řepka olejka
Účinná látka metazachlor
Výrobce Agrovita

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: