Spirox D 1 l - padlí

Neohodnoceno
 
 

Unikátní systémový fungicid Spirox určený do vinic pro kontrolu padlí révového, černé hniloby révy vinné a červené spály.

Dostupnost Objednáno (1 ks)
Cena 1 520 Kč bez DPH
1 839 Kč    
Kód produktu UPL41SP
Značka UPL Czech s.r.o.
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
 

Unikátní systémový fungicid určený do vinic pro kontrolu padlí révového, černé hniloby révy vinné a červené spály. Obsahuje 2 účinné látky. Spiroxamine je systémová účinná látka ze skupiny spiroketaminů a inhibuje syntézu sterolů. Difenoconazole je rovněž systémová účinná látka ze skupiny triazolů, zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy ergosterolu v buněčných membránách – působí jako dimetylační inhibitor (DMI). Úč. látky jsou absorbovány listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně.

účinná látka: 400g spiraxamine 50g difenoconazole

Spirox® D je preventivní fungicid s významnou kurativní účinností, díky čemuž rozšiřuje praktickou využitelnost svého použití. Nemá negativní vliv na kvašení a ani nezpůsobuje zhoršení organoleptických vlastností vína. Je bezpečný pro plodinu i produkci.

  • černá hniloba révy vinné
  • červená spála
  • padlí révové

 

Plodina,oblast použití  Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování,mísitelnost OL (dny)
Poznámka1) kplodině, 2) kŠO, 3) kOL, 4) dávkování, 5) umístění, 6) určení sklizně
réva padlí révové, černá hniloba révy vinné, červená spála

0,25 l/ha do BBCH 61

0,5 l/ha od BBCH 61

35

1) od: 13 BBCH, do: 77 BBCH

6) hrozny moštové

réva padlí révové, černá hniloba révy vinné, červená spála

0,25 l/ha do BBCH 61

0,5 l/ha od BBCH 61

35

1) od: 13 BBCH, do: 69 BBCH

6) hrozny stoln

 

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

• specialista na padlí révové a další choroby révy vinné

• preventivní fungicid se silným kurativním účinkem

• systemické působení obou účinných látek

• odolnost dešti již 3 hodiny po aplikaci

VarováníH302 Zdraví škodlivý při požití. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození očí při prodlouženénebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochrannérukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P391 Uniklý produkt seberteP405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Hmotnost 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: