Šaman 1 l smáčedlo

2 hodnocení
 
 

Šaman smáčedlo ke zvýšení penetrace a biologické účinnosti herbicidů v obilovinách (ozimé pšenice, ozimého ječmene, jarního ječmene, žita, ovsa, tritikale) a kukuřice seté

Dostupnost Na dotaz
Cena 268 Kč bez DPH
324 Kč
Kód produktu CO63SA
Značka Dow AgroSciences
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
Položka byla vyprodána...
 

Šaman je tekutý koncentrát rozpustný ve vodě určený jako pomocná látka - smáčedlo ke zvýšení penetrace a biologické účinnosti herbicidů v obilovinách (ozimé pšenice, ozimého ječmene, jarního ječmene, žita, ovsa, tritikale) a kukuřice seté.

Název a množství účinné látky: alkylfenol alkoxylát 990 g/l (99,6 % hm)

Název nebezpečné látky: Alkylfenol etoxylát (CAS 069029-39-6)

Doba posledního ošetření: podle pokynů pro použitý herbicid

 

Návod k použití:

1) Plodina, oblast použití

2) Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

OL

3) Poznámka

pšenice ozimá, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito, oves, tritikale

použití s herbicidy, zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, zvýšení účinnosti

0,5 l/ha

200-300 l vody/ha

3) postemergentně

kukuřice

použití s herbicidy, zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, zvýšení účinnosti

0,5 l/ha

200-300 l vody/ha

nebo 0,5 %

3) postemergentně

         

 

Upřesnění použití:

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob. Postřikem nesmí být zasaženy sousední plodiny. Šaman se používá s registrovanými přípravky na ochranu rostlin v souladu s návody na jejich použití. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Další omezení:

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) pro aplikaci přípravku se řídí pokyny pro použitý herbicid, pokud jeho klasifikace je přísnější.

Po skončení práce, až do odložení pracovního / ochranného oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní / ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte, popř. postupujte podle doporučení výrobce těch OOPP, které nelze vyprat. U textilních prostředků se při jejich praní / ošetřování / čištění řiďte piktogramy / symboly podle ČSN EN ISO 3758, umístěnými zpravidla přímo na výrobku.

Přípravek je formulován jako nehořlavý. Pokud se dostane do ohniska požáru hasí se nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, eventuálně pískem a zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem a pouze v případech, kdy je dokonale zabezpečeno aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu. 

Příprava aplikační kapaliny:

Při přípravě kapaliny se také řiďte etiketou herbicidního přípravku!!!

Aby se při přípravě postřikové kapaliny předešlo pěnění, je třeba naplnit nádrž do 2/3 vodou, po spuštění míchání přidat herbicid a následně do postřikové kapaliny přimíchat přípravek Šaman. Poté lze nádrž zcela doplnit vodou.

VAROVÁNÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

 

 

 

 

Hmotnost 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: