Nurelle D 10 ml - již nebude

Neohodnoceno
 
  • 1 z 2
 
Postřikový širokospektrální insekticid ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně rostlin proti škodlivému hmyzu.
Dostupnost Momentálně nedostupné
Cena 73 Kč bez DPH
88 Kč
Kód produktu 16158500
Značka AgroBio Opava
Kategorie Insekticidy proti ŠKŮDCŮM
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

Postřik proti mandelince bramborové a mšicím.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
 
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 Hmotnost 0.1 kg
Objem 10 ml
Účinná látka Chlorpyrifos 500 g/l, Cypermethrin 50 g/l
Výrobce AgroBio Opava, s.r.o.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: