Narita 5 l

Neohodnoceno
 
 

Fungicidní přípravek Narita proti hnědá a terčová skvrnitost bramboru

Dostupnost Objednáno (1 ks)
Cena 6 100 Kč bez DPH
7 381 Kč    
Kód produktu BE19102NA5
Značka Belchim
Kategorie Fungicidy proti CHOROBÁM
Záruka 24
 

Fungicid Narita

Účinná látka

 

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

Evidenční číslo přípravku: 5111-0
Účinná látka: 250 g/l difenoconazole
Formulace: emulzní koncentrát (EC)
Balení: 5 l

NARITA je systémový fungicid. Účinná látka difenoconazole ze skupiny triazolů zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy ergosterolu v buněčných membránách - působí jako demetylační inhibitor (DMI). Difenoconazole je systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně.

Rozsah povoleného použití

Plodina

Škodlivý organismus

Dávkování

Aplikační
dávka kapaliny

OL

Brambor

hnědá a terčová
skvrnitost
bramboru

0,5 l/ha

100-350 l/ha

14 dnů

Ošetření se provádí po zjištění prvních příznaků napadení. Optimální interval mezi postřiky je 10-14 dní.
Maximální počet ošetření: 4 x 0,5 l/ha/rok.

 

Citlivé odrůdy brambor jsou ohroženy hnědou a terčovitou skvrnitostí způsobovanou houbami rodu Alternaria (A. alternata – pouze na listech, A. solani – na listech a hlízách), přičemž rozlišení obou typů skvrnitostí je v porostu obtížné. Optimální teploty pro šíření jsou 20-30°C. Rozšíření choroby je zároveň podporováno nízkou dostupností dusíku, hořčíku a některých mikroelementů. K rozvoji choroby přispívají velké rozdíly mezi denními a nočními teplotami, rychlé střídání suchých a vlhkých period, dlouhodobý stres ze sucha, podmáčení porostů nebo jiné stresové faktory.
Škodlivost je způsobena snížením asimilační plochy listů. Na hlízách je poškození možné pouze terčovitou skvrnitostí způsobovanou A. solani. Přenos často nastává i během sklizně – spory patogena penetrují do hlízy přes lenticely a mechanická poškození. Tyto hlízy jsou pak zdrojem pro infekci porostu v další sezóně. Dalším zdrojem pro šíření choroby jsou rostlinné zbytky z nichž jsou pak konidie patogena šířeny větrem i deštěm. Sporulace probíhá při teplotách + 5°C až + 30°C a je podporována střídám vlhkých a suchých period. Rozvoj choroby souvisí s fyziologickým stářím porostu brambor – mladé rostliny jsou zpočátku chráněny silnou voskovou vrstvou na listech. Později se vosková vrstva snižuje a tak mohou spory patogena snadněji proniknou do rostliny. Ochrana je proto efektivní při dosažení fyziologické vyzrálosti porostu – viz. obrázek na další straně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

brambory

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze ne těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 15 m vegetačního pásu.


Prakticé informace pro aplikaci

  • aplikujte především na :
    - odrůdy brambor citlivé na hnědou a terčovitou skvrnitost
    - porosty stresované
    - porosty poškozené krupobitím nebo abnormárními výkyvy teplot
  • aplikujte registrovanou dávku 0,5 l/ha ve 400 l vody/ha samostatně nebo v TM s přípravkem Ranman Top (dávka 0,5 l/ha), pokud zároveň potřebujete účinně zasáhnout proti plísni bramboru nebo Profilux (dávka 2-2,5 l/ha), anebo s přípravkem Kunshi (dávka 0,4-0,5 kg/ha).
  • nejlepší výsledky byly dosaženy při aplikaci v bloku postřiků následujících 3-4 x po sobě v odstupu 10-14 dnů – podle podmínek infekčního tlaku.

 

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP
]
Zvláštní údaje, které musejí být uvedeny na
štítku
Zvláštní klasifikace, kterou je třeba uvést na
výrobku
V
ýstražné symboly nebezpečnosti (CLP)
:
GHS07
GHS08
GHS09
Signální slovo (CLP)
:
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP
)
:
H302
-
Zdraví škodlivý při požití.
H304
-
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319
-
Způsob
uje vážné podráždění očí.
H410
-
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP
)
:
P102
-
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280
-
Používejte ochranné brýle.
P301+P310
-
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře.
P331
-
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P337+P313
-
Přetrvává
-
li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501
-
Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě
EUH
-
věty
:
EUH401
-
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se
vy
varovali rizik pro lidské zdraví a životní
Hmotnost 5 kg
Objem 5 l
Registrace do plodin brambory
Výrobce Belchim

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: