Melody combi 65,3 WG 5 kg - proti houbovým chorobám

Neohodnoceno
 
 
Postřikový kombinovaný přípravek k ochraně révy vinné proti houbovým chorobám
Dostupnost Objednáno (1 ks)
Cena 4 250 Kč bez DPH
5 143 Kč    
Kód produktu BAY 131 ME
Značka Bayer spol. s r.o.
Kategorie Fungicidy proti CHOROBÁM
Záruka 24
 

Postřikový kombinovaný přípravek k ochraně révy vinné proti houbovým chorobám
Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!
Účinné látky iprovalicarb 90 g/kg folpet 563 g/kg Formulace vodorozpustné granule Plodiny réva vinná Spektrum účinnosti plíseň révy plíseň šedá bílá hniloba červená spála černá skvrnitost - významná vedlejší účinnost Termín aplikace podle choroby, od počátku kvetení až do zaměkání bobulí Dávka 0,9-1,8 kg/ha Balení papírový pytel s Al vložkou 5 kg

Návod na použití

Plodina, oblast použití   Škodlivý organismus  Dávkování   OL (dny)   Poznámka k1) plodině 2) ŠO 3) OL 4) určení sklizně

réva vinná                     plíseň révová             0,9 kg/ha      do BBCH 61   1,8 kg/ha od BBCH 61281) BBCH 16-812) hrozny moštové

                                     plíseň šedá               1,2-1,8 kg/ha  281) BBCH 61-812) hrozny moštové

                                     bílá hniloba hroznů révy  1,8 kg/ha  281) BBCH 71-812) hrozny moštové

                                     červená spála             0,9-1,2 kg/ha 281) BBCH 16-812) hrozny moštové

H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.H318Způsobuje vážné poškození očí.H332Zdraví škodlivý při vdechování.H351Podezření na vyvolání rakoviny.H400Vysoce toxický pro vodní organismy.P202Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.P261Zamezte vdechování prachu/aerosolů.P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P391Uniklý produkt seberte.P501Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. EUH401Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.SP1Neznečišťujtevody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení vblízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem zfarem a zcest).OP II. st.Přípravek je vyloučen zpoužití vochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Hmotnost 5 kg
Objem 5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: