FOLPAN GOLD 5 kg

Neohodnoceno
 
 

Systémově i kontaktně působící fungicid Folpan Gold ve formě dispergovatelných granulí k ochraně révy vinné a chmele proti peronospoře

Dostupnost Objednáno (1 ks)
Cena 3 215 Kč bez DPH
3 890 Kč    
Kód produktu AD215FG
Značka Adama (Agrovita spol. s r.o.)
Kategorie Fungicidy proti CHOROBÁM
Záruka 24
 

Fungicidní přípravek Folpan Gold.
Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

48,5 g/kg metalaxyl-M
400 g/kg folpet

Návod k použití, registrace:    Plodina  Škodlivý organismus Dávkování Dávka vody  OL  Poznámka

Réva vinná - hrozny moštovéplíseň révová (peronospora) 1 kg/ha (min. koncentrace 0,2 %) do BBCH 61 (počátek kvetení) 2 kg/ha (min. koncentrace 0,2 %) od BBCH 61300 – 1 000 l/ha (max. 500 l/ha do BBCH 61) 28Maximální počet aplikací: 4 za vegetaci, celkem 8 kg/ha za rok

Chmel plíseň chmelová0,2 kg/100 l vody (0,2 %)max. 2 000 l vody/ha14Maximální počet aplikací: 2 za vegetaci, celkem 8 kg/ha za rok

Návod k použití -indikace:PlodinaŠkodlivýorganismusAplikační dávka přípravku OL(dny)Poznámkač.chmelplíseň chmelová0,2 kg/100 l vody (0,2 %)max. 2 000 l vody/ha141réva vinná hrozny moštovéplíseň révová1 kg/ha do BBCH 61 (počátek kvetení)max 500 l vody/ha (min. koncentrace 0,2 %)2 kg/ha od BBCH 61 (počátek kvetení)max 1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,2 %)282OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné doržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Výhody použití

  • Dlouhodobý systémový + kontaktní účinek
  • Velmi rychlý příjem a šíření metalaxylu-M v rostlině
  • Dobrý vedlejší účinek proti padlí, botrytidě a bílé hnilobě
  • Kvalitní patentovaná formulace Pepite - bezprašnost a výborná rozpustnost
  • Příznivý ekotoxikologický profil

 

VAROVÁNÍH317Může vyvolat alergickou kožní reakci.H319Způsobuje vážné podráždění očí.H332Zdraví škodlivý při vdechování.H351Podezření na vyvolání rakoviny.H410Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.P201Před použitím si obstarejte speciální instrukce.P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P304+P340+P312PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.P308+P313PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P391Uniklý produkt seberte.P501Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.EUH401Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. SP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení vblízkosti povrchové vody. Zabraňte kontaminaci vod splachem zfarem a cest)SPe 2OP II. st.Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.Přípravek je vyloučen zpoužití vochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

Hmotnost 5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: