Dirigent 5 l - proti houbovým chorobám akce

2 hodnocení
 
 

Fungicidní přípravek určený k ochraně pšenice ozimé a řepky olejky proti houbovým chorobám

Dostupnost Na dotaz (1 ks)
Cena 5 790 Kč bez DPH
7 006 Kč    
Kód produktu ADA 195DI
Značka Adama (Agrovita spol. s r.o.)
Kategorie Fungicidy proti CHOROBÁM
Záruka 24
 

DIRIGENT - difenocozole 100 g/l, tebuconazole 250 g/l.

Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně pšenice ozimé a řepky olejky proti houbovým chorobám

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

Výhody použití

  • Vynikající kombinace léčebného i morforegulačního účinku v řepce
  • Originální double-azol kombinace zvyšuje výnos
  • Specialista na klasové choroby pšenice, včetně fuzarióz
  • Výrazné snížení výskytu mykotoxinů v zrně
  • Odolnost proti smyvu deštěm již hodinu po aplikaci

VarováníH319Způsobuje vážné podráždění očí.H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.H410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P201Před použitím si obstarejte speciální instrukce.P261Zamezte vdechování aerosolů.P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štítP304+P340+P312PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji vpolozeusnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.P308+P313PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P391Uniklý produkt seberte.EUH401Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí

Návod kpoužití:

Plodina Škodlivý organismus     Aplikační dávka přípravku (l/ha)    Dávka aplikačníkapaliny(l/ha)     Ochranná lhůta(dny)   Poznámka č.

Pšenice ozimá fuzariózyklasů, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, rez pšeničná1,0     200-400              AT                         

Řepka olejkafomová hniloba,        0,8                                                                                  200-400                   AT                           2    AT ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Upřesnění použití:Poznámka č. 1:Pšeniceozimáse ošetřuje odvývojové fáze BBCH 51 (počátek metání) do vývojové fáze BBCH 69 (konec kvetení). Vprůběhu sezóny se ošetřuje maximálně 1x.Poznámka č. 2:Řepka se při podzimní aplikaci ošetřuje od vývojové fáze BBCH 14 (4. list vyvinutý) do konce podzimní vegetace, přijarní aplikaci se ošetřuje od vývojové fáze BBCH 31 (1.internodium viditelné) do vývojové fáze BBCH 59 (první korunní plátky viditelné, květy ještě zavřené). Vprůběhu sezóny se ošetřuje maximálně 2x.Přípravek vřepce olejce vykazuje významný vedlejší růstově-regulační efekt.Přípravek Dirigentse aplikuje pozemně postřikem pomocí profesionálních zařízení proaplikaci přípravků.Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované porosty! Vstup na ošetřené pozemky je možný nejdříve za 2 dny po aplikaci

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení vblízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem zfarem acest).OP II. st. Přípravek je vyloučen zpoužití vochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní apovrchové vody.Při aplikaci do řepky olejky:Sohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravkuna pozemcích svažujících se kpovrchovým vodám.Další omezení:Práce spřípravkem je zakázaná těhotným a kojícím ženám a mladistvým zaměstancům.Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného/pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí.Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte, popř. postupujte podle doporučení výrobce těch OOPP, které nelze vyprat. U textilních prostředků se při jejich praní/ošetřování/čištění řiďte piktogramy/symboly podle ČSN EN ISO 3758, umístěnými zpravidla přímo na výrobku.Informujte svého zaměstnavatele, že používáte kontaktní čočky. Při práci kontaktní čočky nepoužívejte.

Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.Kzabránění vzniku rezistence neaplikujte vobilninách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetření jiným fungicidem sodlišným mechanismem účinku.Bezpečnostní opatření týkající se životního prostředí:Přípravek nevyžaduje specifická opatření zhlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů anecílových rostlin.

Hmotnost 5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: