AGIL 100 EC 5 l

Neohodnoceno
 
 

AGIL 100 EC herbicid k hubení plevelů, jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů.

Dostupnost Objednáno (1 ks)
Cena 6 100 Kč bez DPH
7 381 Kč    
Kód produktu AGR18258
Značka Adama (Agrovita spol. s r.o.)
Kategorie Herbicidy proti PLEVELŮM
Záruka 24
 

AGIL 100 EC - Selektivní postřikový graminicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k postemergentnímu hubení trávovitých plevelů
Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

Ochrana rostlin

Účinná látka:100 g/l propaquizafop

Formulace:emulgovatelný koncentrát

Balení:5 l HDPE kanystr

Dávka vody - pozemní aplikace:100–400 l/ha

Návod k použití, registrace:
Plodina
Škodlivý organismus
Dávkování
OL
Poznámka
Cukrovka
plevele lipnicovité jednoleté
0,5–0,8 l/ha
60
od BBCH 13 - do BBCH 29
pýr plazivý
1,2–1,5 l/ha
60
od BBCH 13 - do BBCH 29
Brambor, cibule, jádroviny, peckoviny
(pouze broskvoně), mrkev, zelí
plevele lipnicovité jednoleté
0,5–0,8 l/ha
30
od BBCH 13 - do BBCH 29
pýr plazivý
1,2–1,5 l/ha
30
od BBCH 13 - do BBCH 29
Bob, hrách, peluška, jetel, vojtěška
plevele lipnicovité jednoleté
0,5–0,8 l/ha
45
od BBCH 13 - do BBCH 29
pýr plazivý
1,2–1,5 l/ha
45
od BBCH 13 - do BBCH 29
Řepka olejka ozimá
výdrol obilnin
0,4-0,5 l/ha
90
od BBCH 13 - do BBCH 21
Řepka olejka, slunečnice roční
plevele lipnicovité jednoleté
0,5–0,8 l/ha
90
od BBCH 13 - do BBCH 29
pýr plazivý
1,2–1,5 l/ha
90
od BBCH 13 - do BBCH 29
Řepka olejka jarní
výdrol obilnin
0,5 l/ha
90
od BBCH 13 - do BBCH 21
Jahodník
plevele lipnicovité jednoleté
0,5–0,8 l/ha
35
od BBCH 13 - do BBCH 29
pýr plazivý
1,2–1,5 l/ha
35
od BBCH 13 - do BBCH 29
Hrách cukrový, hrách dřeňový
plevele lipnicovité jednoleté
0,5–0,8 l/ha
40
od BBCH 13 - do BBCH 29
pýr plazivý
1,2–1,5 l/ha
40
od BBCH 13 - do BBCH 29
Len
plevele lipnicovité jednoleté
0,5–0,8 l/ha
100-110
od BBCH 13 - do BBCH 29
pýr plazivý
1,2–1,5 l/ha
100-110
od BBCH 13 - do BBCH 29
Lesní školky
plevele lipnicovité jednoleté
0,5–0,8 l/ha
AT
od BBCH 13 - do BBCH 29
pýr plazivý
1,2–1,5 l/ha
AT
od BBCH 13 - do BBCH 29
Lesní kultury
retardace třtiny křovištní
1,0-1,5 l/ha
AT
od BBCH 12 - do BBCH 13
plevele lipnicovité, třtina křovištní
1,0–2,0 l/ha
AT
od BBCH 12 - do BBCH 13
Svazenka vratičolistá
plevele lipnicovité jednoleté
0,5–0,8 l/ha
AT
od BBCH 13 - do BBCH 29
pýr plazivý
1,2–1,5 l/ha
AT
od BBCH 13 - do BBCH 29
OL = ochranná lhůta (dny). Ochranná lhůta AT je dána technologickým termínem ošetření.
Plodina
Dávka vody
Způsob
aplikace
Maximální počet aplikací
v plodině
Jádroviny, peckoviny, jahodník, jetel, vojtěška, lesní kultury, lesní školky
100–400 l/ha
postřik
1× / rok
Bob, brambor, cibule, cukrovka, hrách cukrový, hrách dřeňový, len, mrkev,
peluška, řepka olejka, slunečnice, svazenka vratičolistá, zelí
100–400 l/ha
postřik

Selektivní postřikový graminicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k postemergentnímu hubení jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů v cukrovce, bramborách, lnu, hrachu, řepce ozimé i jarní, jeteli, vojtěšce, sóji, jahodníku, rajčatech, cibuli, zelí, paprice, mrkvi, slunečnici, bobu, pelušce, kmínu, svazence, hořčici, máku, sadech, lesních kulturách a lesních školkách.

 

Výhody použití

 • Nejlépe zaregistrovaný graminicid
 • Jedinečné spojení nabídky graminicid a listové hnojivo: 20 l Agil 100 EC + zdarma 20 l Borosan Forte
 • Nejrychlejší nástup účinku
 • Vynikající účinnost proti jednoletým a vytrvalým trávovitým plevelům
 • Nízká ha cena ošetření
 • Nízké aplikační dávky a použitelnost na všechna vývojová stadia plevelů
 • Účinnost graminicidu není vázána na druh a vlhkost půdy
 • Vysoce selektivní
 • Bez omezení v OP II. stupně
 • Déšť 1 hodinu po aplikaci nesnižuje účinnost
 • Bez reziduálního působení
 • Spolehlivý účinek i za nízkých teplot


Účinná látka:  propachizafop 100 g/l

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 Obsahuje propachizafop. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Termín aplikace
Polní plodiny
Agil 100 EC používejte jako postemer-
gentní herbicid, můžete jej aplikovat
nezávisle na vývojovém stadiu kulturní
plodiny. Aplikaci provádějte na vzešlé
plevelné trávy následujícím způsobem:
ų
Pýr plazivý, čirok halepský a ostatní ví-
celeté trávovité plevele
Přípravek aplikujte od 3. listu, tj. pýr
plazivý při výšce cca 15–25 cm, čirok ha-
lepský cca 30–40 cm. Pro lepší účinek
ošetřujte co nejdříve, kdy jsou oddenky
v půdě co nejkratší. S prodlužující se dél-
kou oddenků se účinnost snižuje.
ų
Ježatka kuří noha, béry, prosa, chundel-
ka metlice a ostatní jednoleté trávy
Přípravek aplikujte od 2.–3. listu do za-
čátku odnožování trav, kdy jsou nejcit-
livější. Raná vývojová stadia trav jsou
citlivější než stadia od konce odnožování.
ų
Výdrol obilnin
Pokud se zdá, že výdrol vzchází rovno-
měrně, doporučujeme aplikovat pří-
pravek v dávce 0,4 l/ha maximálně
do fáze plně vyvinutého 3. listu obilniny
(po objevení se 4. listu je nezbytné po-
užít plnou dávku 0,5 l/ha. Při časnější
aplikaci (1–2 listy) může dojít ke snížení
efektivnosti aplikace vlivem postupné-
ho vzcházení dalších rostlin výdrolu.
Při pozdější aplikaci jsou často rostliny
řepky výdrolem výrazně oslabeny (po-
zor zejména na agresivnější ječmen)
a i přes herbicidní efekt může dojít
k poškození celého porostu. V případě,
že vzcházení výdrolu je mírně nerovno-
měrné, lze tuto sníženou dávku použít
ještě trochu později a aplikaci provést
i v době, kdy většina rostlin obilniny do-
sáhla 3 listů a část již tuto fázi přesáh-
la. Ovšem pokud rostliny výdrolu plně
odnožují, je nezbytné přípravek apliko-
vat v plné dávce 0,5 l/ha.
Vzhledem k tomu, že přípravek proniká
do rostlin listy, provádějte aplikaci v době,
kdy je již maximum plevelů vzešlých a pro-
bíhá u nich intenzivní růst. Při aplikaci dbej-
te na rovnoměrnost postřiku!
Lesní hospodářství
Při použití v lesním hospodářství působí
Agil 100 EC selektivně vůči všem běžně
pěstovaným dřevinám.
Doporučená dávka při retardaci třtiny
křovištní je v lesních kulturách 1,25 l/ha.
Dávky kolem 1,0 l/ha aplikujte na lehčích
půdách, dávky do 1,5 l/ha na půdách
těžších.
V lesních kulturách používejte Agil 100 EC
proti třtině křovištní na jaře ve stadiu
2–3 pravých listů třtiny (výška 15–22 cm).
Selektivita ke kulturním
plodinám
Agil 100 EC se vyznačuje vysokou selek-
tivitou ke všem širokolistým kulturám,
a proto tento graminicid nachází mno-
hostranné využití v polních plodinách,
zelenině i lesním hospodářství.

Hmotnost 5 kg
Objem 5 litrů

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: