AGIL 100 EC 45 ml

Neohodnoceno
 
 

Herbicidní postřik na plevele k plevelů v cukrovce, bramborách, lnu, hrachu, jeteli, vojtěšce, sóji, jahodníku, cibuli, zelí, paprice, mrkvi, petrželi, slunečnici, bobu, pelušce, kmínu, svazence.

Dostupnost Objednáno
Cena 121 Kč bez DPH
146 Kč
Kód produktu AGR18AG
Značka AgroBio Opava
Kategorie Herbicidy proti PLEVELŮM
Položka byla vyprodána...
 

 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 Obsahuje propachizafop. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

H304, H411, H319, P102, P280

Brambor, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
5-8 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Brambor, Pýr plazivý - Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
12-15 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Cibule, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
5-8 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Cibule, Pýr plazivý - Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
12-15 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Jahoda, Pýr plazivý - Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
12-15 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Jetel, Plevele - OL=21. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
5-8 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Jetel, Pýr plazivý - OL=21. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
12-15 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Mrkev, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
5-8 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Mrkev, Pýr plazivý - Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
12-15 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Hrách, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
5-8 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Hrách, Pýr plazivý - Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
12-15 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Jahoda, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
5-8 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Svazenka, Plevele - Svazenka vratičolistá. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
5-8 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Svazenka, Pýr plazivý - Svazenka vratičolistá. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
12-15 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Peluška, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
5-8 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Peluška, Pýr plazivý - Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
12-15 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Petržel, Plevele - Petržel kořenová. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele. Počet ošetření max. 1x za vegetaci
5-8 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Petržel, Pýr plazivý - Petržel kořenová. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele. Počet ošetření max. 1x za vegetaci
12-15 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Slunečnice, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
5-8 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Slunečnice, Pýr plazivý - Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
12-15 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Vojtěška, Plevele - OL=21. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
5-8 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Vojtěška, Pýr plazivý - OL=21. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
12-15 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Zelí, Plevele - Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
5-8 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10
aktuální aplikace
 
Zelí, Pýr plazivý - Postemergentně na vzešlé plevele, pozemně
12-15 ml / 4 l / 100 m2
Postřik
3,4,5,6,7,8,9,10

Účinná látka: propaquizafop 100 g/l,
tj. 2-isopropylidenamino-oxyethyl(R)-2-[4-(6-chlorchinoxalin-2-yloxy)fenoxy]propionát
Působení:
Agil® 100 EC působí selektivně jako listový translokační herbicid proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům a výdrolu obilnin.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Při přípravě směsí je zakázané míchat koncentráty, přípravky rozpouštějte jednotlivě. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Míchání ponechejte aktivované po celou dobu aplikace.

Poznámka:
Přípravek Agil® 100 EC již obsahuje smáčedlo. Do postřikové kapaliny již žádné smáčedlo nepřidávejte.

Dávkování:
> cibule, brambor, hrách, jahodník, mrkev, paprika, rajče, zelí, slunečnice, svazenka vratičolistá, peluška (plevele lipnicovité jednoleté) 5 - 8 ml / 4 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (postemergentně na vzešlé plevele; max. 1x za vegetační sezónu)
> cibule, brambor, hrách, jahodník, mrkev, paprika, rajče, zelí, slunečnice, svazenka vratičolistá, peluška (pýr plazivý) 12 - 15 ml / 4 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (postemergentně na vzešlé plevele; max. 1x za vegetační sezónu)
> jetel, vojtěška (plevele lipnicovité jednoleté) 5 - 8 ml / 4 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (postemergentně na vzešlé plevele; max. 1x za vegetační sezónu)
> jetel, vojtěška (pýr plazivý) 12 - 15 ml / 4 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (postemergentně na vzešlé plevele; max. 1x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:
Agil® 100 EC se aplikuje až na vzešlé plevele postemergentně, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska zaplevelených částí pozemků. Herbicidní účinek je pozorovatelný po 10 dnech po aplikaci. Pýr plazivý, čirok halepský a ostatní víceleté trávovité plevele jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do stadia sloupkování, tj. pýr plazivý při výšce cca 15 - 25 cm, čirok halepský cca 30 - 40 cm. Ježatka kuří noha, béry, prosa, chundelka metlice a ostatní jednoleté trávy jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do začátku odnožování trav. Raná vývojová stádia trav jsou citlivější než stádia od konce odnožování. Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru. Ošetřené jednoděložné plevele přestanou růst během 3 - 4 dnů po aplikaci. Postupně se projevují příznaky chlorózy na mladších tkáních a následuje úplné hynutí celých rostlin během 10 - 20 dnů.

Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.

Dávkování:
> petržel kořenová (plevele lipnicovité jednoleté) 5 - 8 ml / 4 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (postemergentně na vzešlé plevele; max. 1x za vegetační sezónu)
> petržel kořenová (pýr plazivý) 12 - 15 ml / 4 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (postemergentně na vzešlé plevele; max. 1x za vegetační sezónu)
Následné a náhradní plodiny:
Následné plodiny lze v rámci normálního osevního postupu pěstovat bez omezení.
Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Pro ryby a ostatní vodní organismy je přípravek jedovatý.
Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro včely přijatelné.
Upozornění:
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

Hmotnost 0.1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: