VERTIMEC 1,8 SC 10 ml - svilušky,vrtalky

35 hodnocení
 
Akce Tip Efekt lupa
 • 1 z 2
 

Insekticidní postřik Vertimec je určený k hubení svilušek

Dostupnost Skladem (2 ks)
Běžná cena 144 Kč
Ušetříte 50 Kč (–34 %)
Cena 78 Kč bez DPH
94 Kč    
Kód produktu I 502 VE
Značka LOVELA Terezín s.r.o.
Kategorie Insekticidy proti ŠKŮDCŮM
Záruka 24
 

Vertimec skvěle učinkuje proti Sviluškám a vrtalkám.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P260 Nevdechujte páry/ aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH208 Obsahuje1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Insekticidní a akaricidní přípravek k hubení svilušek, vrtalek na okurce, paprice a rajčeti a mery skvrnité na hrušních.


Účinná látka:  abamektin 18 g/l


Jak účinkuje?

Abamectin, účinná látka přípravku Vertimec 1.8 SC, hubí svilušky, vrtalky a mery jako kontaktní a žaludeční jed. Abamectin má omezené systemické působení, avšak vyznačuje se translaminárním pohybem.


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

 • okurka ve skleníku (sviluška chmelová, vrtalky)
 • rajčata ve skleníku, fóliovníku (sviluška chmelová, vrtalky)
 • paprika ve skleníku, fóliovníku (sviluška chmelová, vrtalky)
 • hrušeň (mera skvrnitá)


Jak jej použít?

 • proti sviluškám a vrtalkám se ošetřuje při počátečním napadení a opakuje se podle potřeby v 7 denních intervalech
 • okurky (maximálně 4x za vegetační období), 3 dny OL
 • rajče a papriky (maximálně 5x za vegetační období), 3 dny OL
 • hrušeň (maximálně 2x za vegetační období), 28 dní OL
 • aplikace postřikem
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

 


Upozornění!

 • pozor na včely (přípravek je zvlášť nebezpečný pro včely)


Postřikový insekticidní a akaricidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k hubení svilušky chmelové ve chmelu, svilušek, vrtalek (Liriomyza spp.) a třásněnek včetně třásněnky západní v okrasných rostlinách, okurce, paprice a rajčeti. Obsah: 18 g abamectin.

Plodina / škodlivý činitel Dávkování Ochranná lhůta (dny)
Okurky, tykvovitá zelenina / Sviluška chmelová 10 / 16,6 l vody 7
Paprika / Sviluška a ostatní roztoči 10 / 16,6 l vody 3


Přípravek povolen do spotřebování zásob, indikace se neuvádějí. Registrované použití: Chmel otáčivý: sviluška chmelová - 0,04 % (800 ml/ha min.) OL 28 Okrasné rostliny: sviluška chmelová - 0,06 % OL 3 Paprika, rajče: třásněnky, vrtalky, třásněnka západní - 0,1 % OL 3 Okrasné rostliny: třásněnka západní, třásněnky, vrtalky - 0,1 % OL 3 Paprika, rajče: sviluška chmelová - 0,06 % OL 33 Okurka: sviluška chmelová - 0,06 % OL 7 Okurka: třásněnka západní, třásněnky, vrtalky - 0,1 % OL 7

Hmotnost 0.1 kg
Objem 10 ml
Výrobce Lovela Terezín s.r.o.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: