PUMA EXTRA 15 l

Neohodnoceno
 
 

K postemergentnímu hubení chundelky metlice, psárky polní, ovsa hluchého a dalších trav v pšenici, žitě, tritikale a jarním ječmeni a jílcích na semeno

Dostupnost Na dotaz
Cena 15 090 Kč bez DPH
18 259 Kč
Kód produktu H 68
Značka Bayer spol. s r.o.
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!


Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulze typu oleje ve vodě k postemergentnímu hubení chundelky metlice, psárky polní, ovsa hluchého a dalších trav v pšenici, žitě, tritikale a jarním ječmeni a jílcích na semeno. Obsah: Fenoxaprop-P-ethyl 69 g/l, Mefenpyr-diethyl 75 g/l Registrované použití: Ječmen jarní: oves hluchý, plevele lipnicovité jednoleté: 8–10 ml/2–3 l vody/100 m2 Pšenice, tritikale, žito: chundelka metlice, oves hluchý, psárka polní, plevele lipnicovité jednoleté: 8–10 ml/2–3 l vody/100 m2

Puma® ExtraÚčinné látky fenoxaprop-P-ethyl (HRAC skupina A) 69 g/l mefenpyr-diethyl 75 g/l (safener)Herbicidní přípravek ve formě emulze typu oleje ve vodě k postemergentnímu hubení chundelky metlice, psárky polní, ovsa hluchého a dalších trav v pšenici, žitě, tritikale, jarním ječmeni a v semenných porostech jílků a kostřavy čer-vené. Balení a hmotnost KOEX HDPE/PA kanystr 5 a 15 l Působení přípravkuPuma® Extra je selektivní postemergentní grami-nicid. Má jak kontaktní, tak i systémový účinek, je přijímán výhradně prostřednictvím zelených částí rostlin a je transportován i do kořenů a rhizomů, pů-sobí na růstová pletiva trav. Zasažené trávy během 2–3 dní po aplikaci přestávají růst a nevytvářejí nové listy. Na starších listech se objevují chlorózy, které přecházejí v nekrózy listů a stonků a celá rostlina postupně odumírá. V závislosti na počasí a růstové fázi trav tento proces trvá 14–28 dní, vyšší teplota a relativní vzdušná vlhkost účinek podporují, suchá půda, nízká relativní vlhkost vzduchu a nízké teploty účinnost přípravku zpomalují. V období delšího su-cha bývá účinek rovněž snížen, neboť se vzhledem k omezeným transportním pochodům v rostlině ne-může projevit systémová složka účinnosti přípravku. Puma® Extra nemá půdní účinek. Odstup srážek od aplikace: 2 hodiny Spektrum účinnosti Puma® Extra spolehlivě účinkuje na chundelku met-lici, oves hluchý, ježatku kuří nohu, béry, rosičky, psárku polní, lesknici, proso a čirok halabský. Neú-činkuje na pýr plazivý, jílky, sveřepy, lipnice a dvou-děložné plevele. Doporučení pro aplikaci a dávkování Přípravek lze aplikovat od 3 listů obilniny, v pšenici až do objevení se druhého kolénka, v žitě a tritika-le do objevení se prvého kolénka, v jarním ječmeni nejpozději do konce odnožování. Optimálního účin-ku se dosáhne na trávy v aktivním růstu od 3 listů až do konce odnožování (max. do fáze 1.kolénka). Doporučujeme aplikaci příliš neuspěchat a ošetřo-vat v době, kdy jsou plevelné trávy všechny vzešlé a mají vyvinutou dostatečnou listovou plochu. Úči-nek v pozdější růstové fázi již nemusí být za všech okolností zcela spolehlivý, zejména za méně příz-nivých podmínek. Přerostlé trávy jsou přípravkem silně retardovány v růstu, mohou zůstat v porostu a zpravidla nevymetají. Pšenice, žito a tritikale se ošetřují proti chundelce metlici a psárce polní a dalším jednoletým travám v dávce 0,8–1 l/ha. Nižší hranice dávky 0,8–0,9 l/ha postačí do fáze 3–5 listů trav, na odnožené trávy je třeba použít plnou dávku 1 l/ha nejlépe v kombinaci se smáčedlem. K posílení účinku se nejvíce osvěd-čuje smáčedlo na bázi řepkového oleje Mero® v dáv-ce 1 l/ha. Oves hluchý ve fázi odnožování lze oše-třit dávkou 0,8 l/ha a plně odnožený dávkou 1 l/ha. Oves je citlivý až stádia 1–2 kolének. V tomto stádiu doporučujeme rovněž použití smáčedla.Jarní ječmen se proti ovsu hluchému ošetřuje v dávce 0,8–1 l/ha. V jarním ječmeni nedoporuču-jeme kombinovat se smáčedlem ani s DAM 390, neboť může dojít ke snížení selektivity. u některých odrůd jarního ječmene může za stresových pod-mínek dojít ke slabému přechodnému prožloutnutí listů, které však během 1–2 týdnů odezní a nemá negativní vliv na výnos. V případě jarního ječmene, pokud by aplikace měla následovat po delším obdo-bí deště, doporučujeme aplikaci o 2–3 dny odložit do doby než zregeneruje ochranná vosková vrstvič-ka. V každém případě musí být ošetřovaný porost suchý. Dále v jarním ječmeni nedoporučujeme apli-kovat při intenzivním slunečním svitu Jílky na semeno se ošetřují na jaře, koncem od-nožování. V jílcích rovněž nedoporučujeme kombi-novat se smáčedlem, neboť může dojít ke snížení selektivity. Slámu nelze zkrmovat! Semenné porosty kostřavy červené se ošetřují na jaře ve fázi konce odnožování a začátku sloup-kování (BBCH 29–31) dávkou 1 l/ha. V kostřavě červené rovněž nedoporučujeme kombinovat se smáčedlem, neboť může dojít ke snížení selektivity. Druhová a odrůdová citlivost trav není známa. Před použitím doporučujeme ověřit citlivost na malé části porostu, který bude následně provozně ošetřen.Technika postřiku Optimálně se aplikuje ve 200–300 l vody. Dosta-tečné množství vody na ha a použití horní hranice dávkování je důležité zejména při aplikaci za pod-mínek nepříznivých pro růst a vývoj rostlin (dlou-hodobě suchá půda a nízká relativní vlhkost vzdu-chu, vysoké teploty nebo naopak příliš nízké teploty po aplikaci). Za těchto podmínek je vhodné přidat smáčedlo na bázi řepkového oleje.upozornění Přípravek neaplikujte v době, kdy hrozí noční mrazíky! Pumu Extra nelze použít v ozimém ječ-meni a ovsu! Mísitelnost Základním předpokladem pro aplikaci směsí je shoda aplikačních termínů partnerů. V případě přípravku Puma® Extra se nejlépe osvědčuje sa-mostatná aplikace. Herbicid Puma® Extra je možné kombinovat s některými herbicidy proti dvoudělož-ným plevelům. Proti svízeli přítule se osvědčuje Grodyl®75 WG v dávce 20–30 g/ha, popřípa-dě s herbicidy Starane 250 EC6) nebo Tomigan 250 EC3). Proti širokému spektru dvouděložných plevelů lze kombinovat s herbicidem Sekator®OD v dávce 0,12–0,15 l/ha. V tank-mixech ne-lze snižovat dávku Puma® Extra pod registrované rozmezí. Herbicid Puma® Extra nedoporučujeme mísit s přípravkem Granstar 75 WG7), s přípravky na bázi MCPA, MCPP, 2,4-D a dicamba (Arrat5), Ba-nvel 480 S13), Lintur 70 WG13)), neboť ve směsi může dojít ke snížení účinnosti proti travám. Rizikové jsou rovněž kombinace s herbicidy s účinnými látkami bentazone, bifenox, fluoroglycofen-ethyl. V přípa-dě aplikace graminicidu Puma® Extra a přípravku na bázi dicamba ve všech obilninách je nutný 10–14 denní odstup mezi těmito aplikacemi. Ošetření lze kombinovat s regulátory růstu na bázi chlorme-quat chloridu a trinexapac-ethylu. Při kombinování s DAM 390 je třeba předem zkontrolovat a případně upravit hodnotu pH hnojiva na neutrální a postřik co nejrychleji spotřebovat! Pokud je to možné, doporu-čujeme aplikaci provést odděleně.Příprava postřikové kapalinyPřípravek je třeba nejprve homogenizovat protře-páním v obalu. Poté se odměřená dávka příprav-ku nalije do nádrže postřikovače předem naplněné do poloviny vodou nebo se použije předmíchávací zařízení, pokud je jím postřikovač vybaven a za stá-lého míchání se nádrž doplní vodou na stanovený objem. Připravenou postřikovou kapalinu je třeba bezodkladně spotřebovat. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty a jednotlivé přípravky se do nádrže vpravují odděleně. Vždy však pře-dem zkontrolujte fyzikální kompatibilitu tankmixů v daných místních podmínkách v menší nádobě při správném naředění. Kontrolujte možnost vzni-ku sraženin v tomto vzorku po 10 minutách stání! Během aplikace je třeba udržovat míchání neustá-le v činnosti. Směsi je třeba použít bezprostředně po naředění. Je třeba se vyvarovat použití směsí s jinými pesticidy a zejména DAM 390 na porost oslabený suchem, přemokřením, mrazem, kroupa-mi či škůdci. Puma® Extra

 

148PuMA® EXTRANávod k použití PlodinaŠkodlivý organizmusDávka na ha OLPoznámkaPšenice včetně pšenice tvrdé a špaldyChundelka metlice, oves hluchý, psárka polní, plevele lipnicovité jednoleté0,8–1 lATPostemergentněBBCH 13–32postřik max. 1× za vegetaciŽito ozimé,tritikale oziméChundelka metlice, oves hluchý, psárka polní, plevele lipnicovité jednoleté0,8–1 lATPostemergentněBBCH 13–31postřik max. 1× za vegetaciJečmen jarníOves hluchý, plevele lipnicovité jednoleté0,8–1 lATPostemergentněBBCH 13–29postřik max. 1× za vegetaciJílek jednoletý, jílek vytrvalý, jílek mnohokvětýOves hluchý, plevele lipnicovité jednoleté0,8–1 lATNa jaře, konec odnožování, nelze kombinovat se smáčedlem, zákaz zkrmování slámyRozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění:PlodinaŠkodlivý organizmusDávka na ha OLPoznámkaKostřava červenáOves hluchý, plevele lipnicovité jednoleté1 lATSemenné porosty, fáze BBCH 29–31, 200–300 l/ha vody,

Hmotnost 15 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: