Husar star 3 kg

Neohodnoceno
 
 

Postřikový herbicidní přípravek pro postemergentní aplikaci do pšenice ozimé (včetně pšenice špaldy ozimé a pšenice tvrdé ozimé), žita ozimého a tritikale ozimého k hubení dvouděložných plevelů a jednoletých jednoděložných plevelů

Dostupnost Objednáno (1 ks)
Cena 12 209 Kč bez DPH
14 773 Kč    
Kód produktu HU2115BA
Značka Bayer spol. s r.o.
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
 

Postřikový herbicidní přípravek Husar star 3 kg ve formě ve vodě dispergovatelných granulí pro postemergentní aplikaci do pšenice ozimé (včetně pšenice špaldy ozimé a pšenice tvrdé ozimé), žita ozimého a tritikale ozimého k hubení dvouděložných plevelů a jednoletých jednoděložných plevelů.

účinná látka: jodosulfuron-methylsodný 33g/kg (cca 3,3 % hmot.)(t.j. jodosulfuron 30,8 g/kg)thienkarbazon-methyl 25 g/kg(cca 2,5 % hmot.)t.j. thienkarbazon 24,1 g/kg

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST 21– 32 BBCH, na jaře AT 0,2 kg + 1,0 l/ha Mero 33528/Biopower 150–300 l   max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné
Pšenice ozimá POST 21– 32 BBCH, na jaře AT 0,3 kg + 1,0 l/ha Mero 33528/Biopower 150–300 l   max. 1×, chundelka metlice -silné výskyty, oves hluchý, plevele dvouděložné
Tritikale ozimé POST 21– 32 BBCH, na jaře AT 0,3 kg + 1,0 l/ha Mero 33528/Biopower 150–300 l   max. 1×, chundelka metlice -silné výskyty, oves hluchý, plevele dvouděložné
Tritikale ozimé POST 21– 32 BBCH, na jaře AT 0,2 kg + 1,0 l/ha Mero 33528/Biopower 150–300 l   max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné
Žito ozimé POST 21– 32 BBCH, na jaře AT 0,3 kg + 1,0 l/ha Mero 33528/Biopower 150–300 l   max. 1×, chundelka metlice -silné výskyty, oves hluchý, plevele dvouděložné
Žito ozimé POST 21– 32 BBCH, na jaře AT 0,2 kg + 1,0 l/ha Mero 33528/Biopower 150–300 l   max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné

 

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

H315Dráždí kůži.H318Způsobuje vážné poškození očí.H410Vysoce toxický pro vodní organismy, sdlouhodobými účinky.P280Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P391Uniklý produkt seberte.P501Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.EUH401Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.SP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení vblízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem zfarem a zcest).OP II. st.Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních apovrchových vod

Způsob působeníHusar Star je kombinovaný herbicid určený pro jarní postemergentní aplikaci vpšenici ozimé (včetně pšenice špaldy ozimé a pšenice tvrdé ozimé), žitě ozimém a tritikale ozimém. Hubí široké spektrum jednoletých plevelných trav a dvouděložných plevelů.Mechanismem účinku přípravku Husar Star je inhibice enzymu acetolaktát syntetázy (HRAC skupina B). Je přijímán převážně listy plevelů, vmenší míře i prostřednictvím kořenů způdy a translokován po celé rostlině, účinkuje na vzešlé, vzcházející a klíčící plevele.Zasažené citlivé plevele přestávají ihned po aplikaci růst, přestávají konkurovat obilnině, objevují se na nich chlorózy, nekrózy a postupně během 2-4 týdnů odumírají. Doba, za kterou se projeví účinky a plevele odumřou, závisí na plevelném druhu, vývojové fázi při aplikaci a povětrnostních podmínkách. Husar Star účinkuje především přes listy a dobré pokrytí postřikovou kapalinou je pro účinek rozhodující. Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na mladé, aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro růst a vývoj rostlin. Vzhledem kurčitému reziduálnímu působení jsou hubeny i některé citlivé plevele vzcházející krátce po aplikaci.Obsažený safener urychluje odbourávání přípravku vobilninách, a tím zvyšuje jeho selektivitu.

Hmotnost 3 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: