HORIZON 250 EW 5 l

Neohodnoceno
 
Akce Tip Efekt lupa
  • 1 z 2
 

Fungicidní Horizon přípravek ve formě vodní emulze k ochraně řepky proti houbovým chorobám, peckovin proti monilióze a pšenice a ječmene proti klasovým chorobám.

Dostupnost Objednáno (1 ks)
Cena 3 960 Kč bez DPH
4 792 Kč    
Kód produktu F 137
Značka Bayer spol. s r.o.
Kategorie Fungicidy proti CHOROBÁM
Záruka 24
 

Postřikový fungicidní přípravek ve formě vodní emulze k ochraně řepky proti houbovým chorobám, peckovin proti monilióze, chmele proti padlí chmelovému a pšenice ozimé proti klasovým fuzariózám. Obsah:
Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!
Tebuconazole 250 g/l Registrované použití: Řepka olejka: fomová hniloba brukvovitých: 0,2–0,3 % (20–30 ml/10 l vody), OL 56, max. 2× Řepka olejka: čerň řepková, hlízenka obecná: 0,2 % (20 ml/10 l vody), OL 56 M, max. 2× Peckoviny: moniliová spála peckovin, moniliová hniloba peckovin: 0,075–0,1 % (7,5–10 ml/100 m2), OL 7, max. 2× - třešeň, višeň slivoň, max. 3× - broskvoň, meruňka

Plodina, oblast použití    Škodlivý organismus, jiný účel použití   Dávkování  OL(dny)   Poznámka k1) plodině2) ŠO3) OL

řepka olejka   fomová hniloba brukvovitých 1 l/ha 561) na podzim, BBCH 14-19;na jaře, BBCH 30-59

                    čerň řepková, hlízenka obecná 1 l/ha561) BBCH 55-69

pšenice ozimá fuzariózy klasů 1 l/ha  351) BBCH 61-69

ječmen   fuzariózy klasů        0,75-1 l/ha 351) BBCH 61-69

třešeň, višeň      moniliová spála, moniliová hniloba 0,75 l/ha71) BBCH 57-89

slivoň  rez slivoně,moniliová spála, moniliová hniloba 0,75 l/ha71) BBCH 57-89ŠO-škodlivý organismus; OL(ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní

H302+H332Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.H318Způsobuje vážné poškození očí.H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.H361dPodezření na poškození plodu vtěle matky.H411Toxický pro vodní organismy, sdlouhodobými účinky.P202Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.P261Zamezte vdechování par/aerosolů.P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P301+P312PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.P304+P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženéhona čerstvý vzduch a ponechte jej vklidu v poloze usnadňující dýchání.P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P391Uniklý produkt seberte.P501Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.EUH401Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.SP1Neznečišťujtevody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení vblízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem zfarem a zcest).OP II. st.Přípravek je vyloučen zpoužití vochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody(pro všechny plodiny). SPe1Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku tebukonazol, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku pro podzimní aplikaci do řepky olejky.

Hmotnost 5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: