FUNGURAN® PROGRESS 10 kg

Neohodnoceno
 
Akce Efekt lupa
 

Kontaktní fungicid na bázi hydroxidu měďnatého, který je vyráběn přímo z kovové mědi o velmi vysoké čistotě

Dostupnost Objednáno (1 ks)
Cena 6 580 Kč bez DPH
7 962 Kč    
Kód produktu CH 01
Značka Arysta LifeScience Czech s.r.o.
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 24
 

Kontaktní fungicid na bázi hydroxidu měďnatého, který je vyráběn přímo z kovové mědi o velmi vysoké čistotě, vyznačuje se proto podstatně nižším obsahem těžkých kovů. Díky nejmodernější formulaci umožňuje výrazné snížení aplikované mědi na hektar. Účinek mědi je založen na preventivním ošetření, čímž se proti houbovým chorobám vytvoří bariéra, která brání klíčení spor a jejich prorůstání do rostlinných pletiv. Vyznačuje se vysokou přilnavostí k povrchu listů a vysokou odolností proti smyvu deštěm.

Údaje o použitía) Návod k použití – indikace1) Plodina,oblast použití2) Škodlivýorganismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOL (dny)Poznámka1) k plodině2) k ŠO3) k OL4) Pozn. k dávkovani5) Umístění6) Určení sklizněchmel plíseň chmelová2,4 – 5,4 kg/ha7 1)od: 37 BBCH,do: 89 BBCHrévaplíseň révová 1 kg/ha do BBCH 612 kg/haod BBCH 61211)od: 11 BBCH,do: 81BBCHjádrovinystrupovitost1,8 kg/ha(0,3 – 0,6 kg/1 m výšky koruny/ha)AT1)předkvětem2) podle signalizace4)max. 4x za rokjádrovinystrupovitost1,8 kg/ha(0,3 – 0,6 kg/1 m výšky koruny/ha)141)od: 74 BBCH2) podle signalizace4)max. 3x za rokjádrovinynektriová rakovina3kg/ha(1 kg/1 m výšky koruny/ha)AT1)po sklizni2) při zjištění výskytu4)max. 3x za rokpeckovinysuchá skvrnitost listů peckovin,skvrnitost listů třešně3 kg/ha (1 kg/1 m výšky koruny/ha)AT1) předkvětem2) při zjištění výskytupeckovinysuchá skvrnitost listů peckovin,skvrnitost listů třešně3 kg/ha (1 kg/1 m výšky koruny/ha)AT1) po skliznibramborplíseň bramborová2 kg/ha 142) podle signalizacebramborčernání stonku bramboru (Erwinia carotovora)0,009 kg/100kgmax. 100 l vody/ha(0,252 kg/ha)AT1)předvýsadbou, při výsadbě4)výsadba max. 2800 kg/haAL - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizníOL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikací a sklizní b) Upřesnění podmínek aplikacePlodina,oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodiněInterval mezi aplikacemibrambor400 l/hapostřik4x za rok7 –10 dnůchmel1200–2700 l/hapostřik, rosení2x za rok7–14 dnůjádroviny500–1500 l/ha(max. 500 l/1 m výšky koruny)postřik, rosení4 x za rok7–10 dnů, u aplikace po sklizni 21 dnů 
Instructions for use: Funguran® progress (CZ)Ready for printing: 22.09.2017- 3 -peckoviny500–1500 l/ha(max. 500 l/1 m výšky koruny)postřik, rosení3 x za rok7–10 dnůréva400 –1600 l/ha(max. 500 l/ha do BBCH 61)postřik, rosení4 x za rok8 –12 dnůDávky vody v závislosti na růstové fázi chmele:BBCH 37-55 1200 – 1500 l/ha od BBCH 55 2000 – 2700 l/ha Upřesnění podmínek aplikace – jádroviny, strupovitost: Aplikační dávka před květem: 0,6 kg/ha/1 m výšky koruny klesající na 0,3 kg/ha/1 m výšky koruny.Aplikační dávka od velikosti plodůvlašského ořechu: 0,3 kg/ha/1 m výšky koruny zvyšující se na 0,6 kg/ha/1 m výšky koruny. Přípravek dosahuje průměrné účinnosti.Pozor na odrůdy citlivé na měď. Citlivost odrůd jádrovin a peckovin konzultujte s držitelem povolenípřípravku.Při použití přípravku vjádrovinách nelze u citlivých odrůd vyloučit výskyt rzivosti plodů.

Plodiny

 • brambor
 • chmel
 • jádroviny
 • okrasné dřeviny - stromy a keře
 • peckoviny
 • réva

Škodliví činitelé

 • bakteriální skvrnitost listů
 • černání stonků bramboru
 • nektrinová rakovina
 • plíseň bramborová
 • plíseň chmelová
 • plíseň révová
 • skvrnitost listů třešně
 • suchá skvrnitost listů peckovin

 Rychlá fakta

• nízký obsah čisté mědi na hektar (350 g čisté mědi/kg)

• moderní, bezprašná formulace s vynikající pokryvností

• vysoká odolnost smyvu deštěm (již po 15 min.)

Formulace

 WP (smáčitelný prášek)

 VAROVÁNÍ H319Způsobuje vážné podráždění očí.H332 Zdraví škodlivý při vdechování.H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P261 Zamezte vdechování mlhy/aerosolů.P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P304+P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P391 Uniklý produkt seberte.P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). Přípravek je vyloučen z použití vochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.Pro profesionální uživatele.

Hmotnost 10 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: