Dusíkaté vápno Perlka 2,5 kg

Neohodnoceno
 
 • 1 z 2
 

Granulované dusíkaté vápno PERLKA s pozvolným účinkem. Zdroj dusíku a vápníku do půdy. Dezinfekce půdy.

Dostupnost Skladem (1 ks)
Cena 185 Kč bez DPH
224 Kč    
Kód produktu 99726
Značka AgroBio Opava
Kategorie Hnojiva
Záruka 2 roky
 

Dusíkaté vápno Perlka 2,5 kg

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý.

 

Signální slovo: Nebezpečí

 

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

Granulované dusíkaté vápno PERLKA s pozvolným účinkem. Zdroj dusíku a vápníku do půdy. Dezinfekce půdy.


Obsah živin:

 • 19,8 N (dusík) + 50 Ca (vápník)


Jak účinkuje?

 • víceúčelové pozvolně působící granulované hnojivo
 • pro většinu půd, s výjimkou půd těžkých
 • typické hnojivo k základnímu hnojení
 • je zdrojem dusíku a také vápníku + vedlejším efektem je dezinfekce půdy
 • aplikace min. 2-3 týdny před setím nebo výsadbou rostlin
 • působením vzdušné a půdní vlhkosti se samovolně rozkládá a nezanechává v ní žádná škodlivá rezidua


Pro jaké rostliny?

 • zelenina (brambory, košťálová, listová, plodová zelenina)
 • ovocné stromy
 • bobuloviny, jahody
 • trávník - obnova trávníku


Jak jej použít?

 • aplikujeme 2 až 3 týdny před setím či výsadbou
 • v předjaří, kde jej rozhodíme na plochu a zapravíme
 • hnojivo se aplikuje zásadně na suchý porost a vlhkou půdu
 • mezi termínem aplikace hnojiva a vlastním výsevem nebo výsadbou plodiny musí být dodržen několikadenní nebo několikatýdenní časový odstup
 • obsažený dusík likviduje bakterie v půdě, pokud používáte do půdy bakteriální přípravky, je nutné je za několik týdnů (min. 3 týdny) po použití Dusíkatého vápna do půdy znovu dodat

Hmotnost 2.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: