Beloukha 5 l - totální herbicid bez glyfosátu

Neohodnoceno
 
 • 1 z 2
 

Totální herbicid Beloukha neobsahuje glyfosát.

Dostupnost Na dotaz
Běžná cena 3 376 Kč
Ušetříte 411 Kč (–12 %)
Cena 2 450 Kč bez DPH
2 965 Kč
Kód produktu BEL19012BL
Značka Belchim
Kategorie Herbicidy proti PLEVELŮM
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

Natural and Fast

 • Totální herbicid bez obsahu glyfosátu
 • Kontaktní účinek
 • Viditelný účinek 3 hodiny po aplikaci
 • Účinná látka přírodního původu
 • Výborný ekotoxikologický profil – v půdě se rozkládá na CO2 a H2O

Účinná látka: kyselina pelargonová 680 g/l
Formulace: emulgovatelný koncentrát (EC)
Balení: 5 l

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

AT Ne Ne réva (*) hubení výmladků 16 l/ha ; 200-400 l vody/ha  
AT Ne Ne réva (*) plevele dvouděložné jednoleté, plevele jednoděložné jednoleté 16 l/ha ; 200-400 l vody/ha  
AT Ne Ne brambor (*) desikace 16 l/ha ; 200-400 l vody/ha

Působení přípravku:
Beloukha je totální herbicid s kontaktním způsobem účinku. Používá se pro desikaci bramborové natě nebo pro hubení výmladků či plevelů ve vinné révě. Účinná látka kyselina pelagronová je přírodního původu, Beloukha je proto neškodná pro vodu, vzduch, půdu a suchozemské a vodní mikroorganismy. V půdě se zcela rozkládá do 5 dnů na CO2 a H2O (DT

H věty - úplný seznam H315 Dráždí kůži.  
  H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
EUH věty EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.  
Riziko pro vodní organismy SP1 SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)  
  SPe3 Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] - Strukturovaná data v tabulce Ochranná pásma  
Riziko pro včely ZNV Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy.

 

Zvláštní rizika pro lidské zdraví - - Bez označení  
Bezpečnostní opatření - - Bez označení  
  - - Bez označení  
Riziko pro ptáky - - Bez označení  
Riziko pro savce - - Bez označení  
Riziko pro ostatní necílové členovce - - Bez označení  
Riziko pro půdní mikroorganismy - - Bez označení  
Riziko pro necílové rostliny - - Bez označení  
Riziko pro životní prostředí - - Bez označení  
Ochranná pásma vod - Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.  
Další označení - fyz. chem. vlastnosti - - Bez označení

 

Plodina, oblast
použití
Dávka vody
Způsob
aplikace
Max. počet
aplikací v
plodině
Interval
medzi
aplikacemi
brambor 200 - 400 l/ha postřik 2x 5 - 7 dnů
réva 200 - 400 l/ha postřik 2x za rok 14 - 28 dnů
Strana 3/6
Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele: jitrocel, křídlatka, pampeliška, ptačinec, rozrazily,
pryskyřník plazivý, proso seté, bršlice kozí noha, přeslička rolní, starček
obecný, pcháč rolní, laskavec, merlík bílý, kokoška pastuší tobolka,
heřmánek, bažanka roční, lilek černý, svlačec rolní (časné stádium)
Méně citlivé plevele: bér zelený, jílek vytrvalý, kakosty
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových
organismů
Plodina bez redukce tryska
50 %
tryska
75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
brambor, réva 4 4 4 4
Příprava aplikační kapaliny:
Nikdy nepřipravujte víc postřiku než je nutné. Nádobu úplně vyprázdněte.Odměřené
množství přípravku Beloukha vlijte za stálého míchání do nádrže postřikovače
naplněné do poloviny vodou a doplňte vodou na požadovaný objem. Během
aplikace nevypínejte míchání.
Aplikace přípravku:
Přípravek musí být aplikován na suché listy, při minimálních teplotách 15 oC.
Přípravek nesmí zasáhnout, kromě výmladků, jiné zelené části ošetřované révy.
Upřesnění intervalu mezi aplikacemi:
Při postřiku proti plevelům v révě je interval mezi aplikacemi 14-28 dnů.
Při postřiku proti hubení výmladků v révě je interval mezi aplikacemi 15-21 dnů.
Sousední a následné plodiny:
Pěstování následních plodin je bez omezení.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Čištění aplikačního zařízení:
Ihned po skončení postřiku přípravkem důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně
vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát
čistou vodou (minimálně 10 % objemu postřikovače) dokud není odstraněna pěna a
veškeré stopy přípravku. Oplachovou kapalinu vystříkejte na ošetřenou plochu.
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně
ošetřovaných rostlin.
Skladování přípravku:
Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v
dobře větratelných a uzavřených skladech při teplotách +5 °C až +30 °C, odděleně od
potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Přípravek
chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním zářením.
Likvidace obalů, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a oplachových vod:
Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové kapaliny se naředí v poměru 1:5 a
vystříkají bezezbytku na ošetřenou plochu, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod
Strana 4/6
ani recipienty povrchových vod, ani žádné jiné pozemky. Prázdné obaly od přípravků se
po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo ke spálení
ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou ve 2. stupni
1200–1400 °C a čištěním plynných zplodin. Oplachové vody se používají pro přípravu
postřikové kapaliny. Případné nepoužitelné zbytky přípravku se po eventuálním nasáknutí
do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. Obaly
od přípravku nikdy nepoužívejte k jiným účelům.
Bezpečnostní pokyny k ochraně osob, které manipulují s přípravkem:
Ochrana dýchacích
orgánů
není nutná
Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro
chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným
kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1
Ochrana očí a
obličeje
Ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166
Ochrana těla celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1, nebo
podle ČSN EN 13034+A1, nebo jiný ochranný oděv označený
grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN
ISO 13688
Dodatečná ochrana
hlavy
není nutná
Dodatečná ochrana
nohou
pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové
holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347
(s ohledem na práci v zemědělském terénu)
Společný údaj k
OOPP
poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba
urychleně vyměnit
Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP
nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy
zařízení.
Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších
osob.
Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do
důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.
Po odložení osobních ochranných pracovních prostředků se osprchujte.
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv vyperte a
OOPP očistěte.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Zajistit na místech /paracovištích, kde se nakládá s koncentrovaným přípravkem, dostatek
čisté vody pro případnou první pomoc pro výplach očí.
Práce s přípravkem je zakázaná pro mladistvé zaměstnance, pokud není vykonávána pod
soustavným odborným dozorem.
Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí
plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely
aktivní při vyhledávání potravy.
Strana 5/6
Pokyny pro první pomoc:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (vždy při zasažení očí
neředěným přípravkem při přetrvávajícím podráždění kůže)
nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při
nadýchání:
Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při
zasažení kůže:
Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části
pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem,
pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci
kůže se osprchujte.
První pomoc při
zasažení očí:
Vyplachujte oči cca 15 minut při násilím široce rozevřených
víček čistou tekoucí vodou a současně odstraňte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout.
Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro
minimalizaci následků rozhodijící. Kontaminované kontaktní
čočky nelze znova používat, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při
náhodném požití:
Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici
(1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo,
poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první
pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat
s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo
224 915 402
Opatření v případě úniku přípravku :
Při úniku přípravku, postupujte následovně:
1. Vyhněte se kontaktu s přípravkem - nevdechujte výpary nebo prach!
2. Udržujte přípravek mimo dosah zdrojů zapálení, nekuřte.
3. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (například ochranné rukavice,
ochranná obuv, ochranné brýle).
4. Zabraňte vylití přípravku a nesplachujte ho do kanalizace, případný vylitý
přípravek zasypte savým materiálem a ten poté likvidujte jako odpad.
5. Znečištěné prostředí a zařízení otřete vlhkým hadříkem.
6. Také čisticí materiál a kontaminované balení zlikvidujte jako odpad.
7. Po kontaktu s přípravkem a na konci práce se umyjte.
8. Roztřiďte neprosakující, ale kontaminované balení. Informuje o tom výrobce/
distributora a dodržujte jejich pokyny.
9. Bezprostředně zlikvidujte odpady bezpečným způsobem po konzultaci s
příslušnými místními orgány.
Všeobecné informace. Odpovědnost.
Prostřednictvím pečlivého zkoumání je prokázáno, že výrobek, při dodržení návodu na
použití, je vhodný pro doporučené účely. Vzhledem k tomu, že skladování a aplikace jsou
mimo naši kontrolu, a nemůžeme znát všechny relevantní okolnosti předem, vylučujeme
veškerou odpovědnost za škody vzniklé při skladování a aplikaci. Neseme odpovědnost
za konzistentní kvalitu přípravku, nikoli skladování a aplikaci.
Strana 6/6
Aplikace přípravku v aplikačních oblastech, které nejsou popsány v návodu k použití,
zejména pokud jde o jiné plodiny než ty, které jsou uvedeny v návodu na použití a nejsou
námi testovány se nedoporučuje. To platí zejména pro aplikace, na které se vztahuje
povolení nebo schválení licenčním orgánem, ale nejsou námi doporučené. Proto
vylučujeme veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku takové aplikace.
Různé faktory, zejména lokální nebo regionální, mohou mít vliv na účinnost přípravku. To
zahrnuje například informace o počasí a půdní podmínky, druhy plodin, střídání plodin,
termín aplikace, dávkování, směsi s jinými produkty, které neodpovídají výše uvedené
informace o mísitelnosti, výskyt rezistentních organismů (například kmeny plísní, rostliny,
hmyz), aplikační technika, atd. Za zvláště nepříznivých podmínek, nelze vyloučit, změnu
v účinnosti přípravku nebo poškození plodiny. Výrobce nebo distributor nemůže nést
odpovědnost za takové následky.

Podobné produkty

 • DOMINATOR TF 360 (20 l) Akce Kód: HH 36
  DOMINATOR TF 360 (20 l)
  Na dotaz Značka: Dow AgroSciences Záruka: 24
  Herbicid ve formě koncentrátu pro ředění vodou k hubení jednoletých i vytrvalých plevelů, balení 20 l

  6 950 Kč bez DPH 8 410 Kč
Hmotnost 5 kg
Objem 5 litrů
Účinná látka kyselina pelargonová 680 g/l
Výrobce Belchim

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: