TOPAS 100 EC 50 ml - proti padlí

Neohodnoceno
 
 

Postřikový fungicidní přípravek Topas proti strupovitosti, jabloní proti padlí a révy vinné proti padlí.

Dostupnost Vyprodáno
Cena 164 Kč bez DPH
198 Kč
Kód produktu AGR 233T
Značka AgroBio Opava
Kategorie Fungicidy proti CHOROBÁM
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní přípravek proti padlí a strupovitosti. Na angreštu proti americkému padlí.


Účinná látka: penkonazol 100g/l

 


Jak účinkuje?

Je systemicky působící fungicid s výrazným účinkem proti pravému padlí. Proniká do rostliny prostřednictvím listů do 24 hodin po aplikaci. Po tého době nemůže dojít ke smytí deštěm. V rostlině se účinná látka pohybuje akropetálně – směrem k novým přírůstkům. Penkonazole působí především na mycelium, respective hyfy. Použití je jak preventivní, tak i kurativní.

 


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • jádroviny (padlí a strupovitost)
  • réva  (padlí)
  • angrešt, černý rybíz (americké padlí)
  • okurka, paprika, rajče, tykvovitá zelenina (padlí)
  • jahodník (padlí)
  • celkový přehled v záložce POUŽITÍ nebo v záložce PŘÍLOHY - ETIKETA


Jak jej použít?

  • postřikem
  • max. 2x za rok
  • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)Hmotnost 0.01 kg
Objem 50 ml
Výrobce AgroBio Opava, s.r.o.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: