Sivanto prime 1 l

Neohodnoceno
 
 

Insekticid k foliární ochraně jabloní, hrušní, chmele, révy vinné, ve sklenících k ochraně rajčete, papriky, okurky, okrasných rostlin a dřevin

Dostupnost Skladem (1 ks)
Cena 2 250 Kč bez DPH
2 723 Kč    
Kód produktu 4916
Značka Bayer spol. s r.o.
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
 

Insekticidní přípravek Sivanto prime ve formě suspenzního koncentrátu slouží k foliární ochraně jabloní, hrušní, chmele, révy vinné, ve sklenících k ochraně rajčete, papriky, okurky, okrasných rostlin a dřevin ve školkách proti škůdcům.

flupyradifurone 200 g/l

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

Škodlivý organizmus: mšice chmelová

Dávka na ha
  • 0,75 l/ha
OL (dny)
  • 21
Poznámka
  • BBCH 31–75, 1×/3 roky

Způsob působeníSivanto prime jesystémověpůsobící insekticid(zástupce skupiny butenolidů (IRAC skupina 4, podskupina 4D)s flexibilní možností aplikace účinkující proti hmyzu škodícímu na kulturních plodinách.Sivanto prime narušuje přenos impulsů uvnitř nervového systémuhmyzu. Připůsobení se váže na protein acetylcholinovýchreceptorů, kde pomocí depolarizace způsobuje narušení nervových buněk. Tento proces nemůže být deaktivován působením acetylcholinesterázy, tudíž je nevratný a způsobuje poruchy nervového systému škůdců ajejich následné odumření. Návod k použití PlodinaŠkodlivý organismusDávkování, mísitelnostOL(dny)Poznámka k1) plodině2) ŠO3) OLPoznámka chmel mšice chmelová0,75 l/ha211) BBCH 31-75jabloňmšice jitrocelová,mšice jablečná0,2 l /1m výšky koruny/haAT1) BBCH56-60max. 2m výšky koruny, max. 0,4 l/hajabloň mšice jabloňová, mšice jilmová,mšice jitrocelová, pilatka jablečná,mera jabloňová 0,3 l /1m výšky koruny/ha14BBCH 65-79max. 2m výšky koruny, max. 0,6l/hahrušeňmšice, mery0,3 l /1m výšky koruny/haATBBCH 10-65max. 2m výšky koruny, max. 0,6l/haréva vinnákřísi0,5 l/ha141) BBCH 57-81rajče, paprika, okurka (skleník)mšice, molice1,12 l/ha(0,56 l/1 m výšky plodiny/ha31) BBCH 12-89max. výška plodiny 2 mokrasné rostliny (skleník)molice skleníková,mšice0,75 l/haAT1) od BBCH 11dřeviny ve školkách (skleník, množitelské porosty)molice skleníková,mšice0,75 l/haAT1) od BBCH 11OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní; AT-ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizn

H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.H319Způsobuje vážné podráždění očí.H332Zdraví škodlivý při vdechování.H373Může způsobit poškození orgánů (sval) při prodloužené nebo opakované expozici.H410Vysoce toxický pro vodní organismy, sdlouhodobými účinky.P261Zamezte vdechování aerosolů.P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.P304+P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.P308+P311PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.P391Uniklý produkt seberte.P501Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. EUH401Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.SP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení vblízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem zfarem a zcest).OP II.st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní apovrchové vody(neplatí pro aplikacive skleníku).SPe1Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek a/nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku flupyradifuron, vícekrát než 1x za 3 roky na stejném pozemku.SPo5Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.

Hmotnost 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: