Rafan Max 1 l

Neohodnoceno
 
 

Insekticidní postřikový přípravek Rafan ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k hubení žravých a savých škůdců

Dostupnost Na dotaz (1 ks)
Cena 2 690 Kč bez DPH
3 255 Kč    
Kód produktu CO133RA
Značka Corteva
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
 

Rafan Max insekticid k hubení žravých a savých škůdců v obilninách, řepce olejce ozimé, řepce olejce jarní a hořčici bílé, kukuřici, lnu setém, brukvovité zelenině, cukrovém hrachu a fazolu na lusky, hrachu, bobu, fazolu a lupině, chřestu, cukrovce, krmné řepě, řepě salátové, tuřínu a vodnici.

 

Profesionální uživatel Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

Název a množství účinné látky: cypermethrin 500 g/l (cca 47,5 % hmot.)

Název nebezpečné látky: solventní nafta

Návod k použití:

Plodina,

oblast použití

Škodlivý organismus,

jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

OL

(dny)

Poznámka k:

1) plodině 2) ŠO 3) OL 4) dávkování 5) umístění 6) určení sklizně

pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves, pšenice špalda

mšice jako přenašeči viróz

 

0,05 l/ha

 

28

1) od: 11 BBCH, do: 32 BBCH

 

pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves, pšenice špalda

mšice

 

0,05 l/ha

 

28

1) od: 59 BBCH, do: 77 BBCH

 

kukuřice

 

bzunka ječná

 

0,05 l/ha

 

28

1) od: 11 BBCH, do: 13 BBCH

 

řepka olejka ozimá

 

dřepčíci

 

0,05 l/ha

 

AT

1) od: 10 BBCH, do: 19 BBCH

 

řepka olejka jarní,

hořčice bílá

dřepčíci

 

0,05 l/ha

49

1) od: 10 BBCH, do: 19 BBCH

 

řepka olejka,

hořčice bílá

blýskáček řepkový

 

0,05 l/ha

49

1) od: 50 BBCH, do: 55 BBCH

 

řepka olejka,

hořčice bílá

 

krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová

0,05 l/ha

49

1) od: 60 BBCH, do: 73 BBCH

 

len setý

 

dřepčík pryšcový,

dřepčík lnový

0,05 l/ha

49

2) podle signalizace

 

brokolice, květák, kapusta růžičková, zelí

housenky

 

0,05 l/ha

7

2) podle signalizace

 

hrách cukrový,

fazol na lusky

listopasi, housenky, mšice

 

0,05 l/ha

7

2) podle signalizace

 

hrách, bob, fazol, lupina

listopasi, housenky, mšice

 

0,05 l/ha

14

2) podle signalizace

 

hrách, bob, fazol

obaleč hrachový

0,05 l/ha

14

2) podle signalizace

chřest

chřestovníček obecný

0,05 l/ha

AT

1) po sklizni

cukrovka,

řepa krmná,

řepa salátová

osenice, housenky

 

0,05 l/ha

14

2) podle signalizace

 

vodnice, tuřín

housenky

0,05 l/ha

14

2) podle signalizace

pšenice, ječmen, žito, oves

kohoutci

 

0,05 l/ha

28

1) od: 37 BBCH, do: 59 BBCH

 

řepka olejka,

hořčice bílá

krytonosec čtyřzubý, krytonosec řepkový

0,05 l/ha

49

1) do: 59 BBCH

2) podle signalizace

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina,

oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

bob, cukrovka, hrách, kukuřice, lupina, řepa krmná, řepa salátová, tuřín, vodnice

200 – 600 l/ha

postřik

2x

10 dnů

brokolice, kapusta růžičková, květák, zelí

200 – 1000 l/ha

postřik

2x

14 dnů

chřest

600 – 1000 l/ha

postřik

2x

10 dnů

fazol, len setý

200 – 600 l/ha

postřik

2x

14 dnů

řepka olejka, hořčice bílá

 

200 – 600 l/ha

postřik

2x

10 dnů – krytonosec čtyřzubý a řepkový,

14 dnů – dřepčíci, blýskáček řepkový, krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová

ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

 

200 – 600 l/ha

postřik

2x

10-14 dnů – kohoutci,

35 dnů – mšice

 

Upřesnění použití:

Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrethroidu (beta-cyfluthrin, gamma-cyhalothrin, lambda-cyhalothrin, cypermethrin, alfa-cypermethrin, zeta-cypermethrin, deltamethrin, esfenvalerát, etofenprox, tau-fluvalinát, pyrethriny, tefluthrin a další), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

 

 

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

Zvlášť nebezpečný pro včely.

Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy.

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

ječmen, oves, pšenice, pšenice špalda, tritikale, žito, řepka olejka jarní, hořčice bílá, len setý, kukuřice, brokolice, kapusta růžičková, květák, zelí, bob, fazol, hrách, hrách cukrový, lupina, cukrovka, krmná řepa, řepa salátová

10

5

4

4

řepka olejka ozimá

12

5

4

4

tuřín, vodnice, chřest

9

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

všechny plodiny

5

5

5

5

 

Ječmen, oves, pšenice, pšenice špalda, tritikale, žito, řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní, hořčice bílá, tuřín, vodnice, chřest

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

 

Len setý, kukuřice, brokolice, kapusta růžičková, květák, zelí, bob, fazol, hrách, hrách cukrový, lupina, cukrovka, krmná řepa, řepa salátová

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

 Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

 Další omezení:

Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

 NEBEZPEČÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

 EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

 

Hmotnost 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: