Mechožrout 500 ml

Neohodnoceno
 
  • 1 z 2
 

Likvidátor mechu a lišejníku na střechách, podezdívkách, tenisových kurtech, chodnících atd.

Dostupnost Skladem (1 ks)
Cena 109 Kč bez DPH
132 Kč    
Kód produktu 5046
Značka AgroBio Opava
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
 

Mechožrout - likvidátor mechu postřikovač 500 ml

 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy,
s dlouhodobými účinky.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P301 + P330 + P331 + P310 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.Okamžitě volejte lékaře.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/ osprchujte.
P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrněvyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.


Likvidátor mechu a lišejníku na střechách, podezdívkách, tenisových kurtech, chodnících, apod.


Účinná látka:  alkyl dimethyl benzyl,  ammonium chlorid

 


Pro jaké plochy je určen?

  • střechy, skleníky, verandy, chodníky, náhrobní desky, betonové plochy, sportovní hřiště, aj.  - likvidce mechů, lišejníků


Jak jej použít?

  • aplikujte postříkem přímo na požadovaná místa, aby došlo k nasáknutí prostředku
  • aplikujte při suchém počasí, aby prostředek mohl dostatečně dlouho působit
  • neoplachujte
  • organické úsady a nečistoty se po určité době, dle stupně znečištění, postupně odstraní působením větrů a deště
  • není nutné mechanické odstraňování
  • tenká vrstva přebytečného prostředku se pozvolna rozkládá
  • zabraňte úniku přípravku do veřejných vod
  • přípravek nesmí zasáhnout sousední kultury - neaplikujte na travní a rostlinné povrchy
Hmotnost 0.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: