GAZELLE LIQUID 1 l

Neohodnoceno
 
 

Inovativní tekutá formulace insekticidu Gazella proti širokému spektru škůdců nejen v řepce ozimé

Dostupnost Na dotaz
Cena 2 200 Kč bez DPH
2 662 Kč
Kód produktu 5846
Značka Corteva
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
Položka byla vyprodána...
 

odle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

GAZELLE ® LIQUID
Systémově účinný selektivní insekticid určený k hubení mšic v pšenici a k hubení blýskáčka řepkového a šešulových škůdců v řepce olejce.

Je formulován jako rozpustný koncentrát (SL)

KATEGORIE UŽIVATELŮ: Profesionální uživatel

NÁZEV A MNOŽSTVÍ ÚČINNÉ LÁTKY: acetamiprid 120 g/l (cca 11% hm.)

NÁZEV NEBEZPEČNÉ LÁTKY: acetamiprid; γ-butyrolakton

Nebezpečí
H302 Zdraví škodlivý při požití.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře.

P330 Vypláchněte ústa.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v klidu v poloze
usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

ZPŮSOB PŮSOBENÍ:
Acetamiprid je systémově účinný selektivní insekticid ze skupiny neonikotinoidů, působící jako
neurotoxikant, tzn., blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému
živočišných škůdců. Acetamiprid působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve
velmi nízkých dávkách, má rychlé iniciální počáteční působení v porostu, dlouhodobý reziduální
účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.

NÁVOD K POUŽITÍ/ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ:

1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL

(dny)

Poznámka

1) k plodině

2) k ŠO

3) k OL

4) k dávkování

5) Umístění

6) Určení sklizně

pšenice
kyjatka osenní,
mšice střemchová,
kyjatka travní

0,35 l/ha
28 1) od: 51 BBCH,
do: 79 BBCH

řepka olejka
blýskáček řepkový 0,35 l/ha 28 1) od: 51 BBCH,
do: 59 BBCH

řepka olejka
bejlomorka kapustová,
krytonosec šešulový
0,35 l/ha 28 1) od: 69 BBCH,
do: BBCH 71

 
 

Stránka 3 z 6
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a
sklizní.

Plodina,
oblast použití

Dávka vody
Způsob aplikace Max. počet aplikací
v plodině

Interval mezi
aplikacemi

pšenice
200-400 l/ha postřik 2x 14 dnů
řepka olejka
200-400 l/ha postřik 1x
UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze
skupiny neonikotinoidů (např. acetamiprid, imidakloprid, thiakloprid, thiamethoxam) po sobě bez
přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Hmotnost 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: