GARLON NEW 5 l

Neohodnoceno
 
Novinka Tip Efekt lupa
 
Postřikový arborocid a herbicid k hubení nežádoucích dřevin, pařezů, buřeně a plevelů v lesním hospodářství, k likvidaci pařezové výmladnosti.
Dostupnost Na dotaz
Cena 2 290 Kč bez DPH
2 771 Kč
Kód produktu DOW 132581 G
Značka Dow AgroSciences
Kategorie Herbicidy proti PLEVELŮM
Záruka 24
Položka byla vyprodána...
 

Garlon pět litrů nová formulace.

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!
Postřikový arborocid a herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení nežádoucích dřevin, pařezů, buřeně a plevelů v lesním hospodářství, k likvidaci pařezové výmladnosti a pařezů dřevin v alejích, ovocných sadech a jiných porostech, k hubení náletových dřevin na loukách a pastvinách, k likvidaci nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě, k ošetřování svršků železničních tratí a k hubení nežádoucích listnatých dřevin podél železničních tratí.

fluroxypyr - 20 g  triclopyr [triklopyr] - 60 g  

Nejsilnější arboricidní účinek na nežádoucí dřeviny, včetně maliníku a ostružiníku.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití při aplikaci na podzim v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních vod.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením ochranného pásmo 4 metry vzhledem k povrchovým vodám.
- Aplikace na louky, pastviny, trávník, orná půda po sklizni, nezemědělská půda a stromky do 50cm:Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek je ochranná vzdálenost 5m a při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
- Aplikace pro stromky nad 50cm:Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek je ochranná vzdálenost 10m, při 75 % redukci úletu pomocí trysek je ochranná vzdálenost 5m a při 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: listnaté dřeviny - akát, javor, olše, bříza, zimostráz, jírovec, svída krvavá, líska, brslen, buk, ptačí zob, jabloň, topol osika, trnka, švestka, hruška, dub, rododendron, vrba, bez, jeřáb, lípa, jilm, akát; polodřeviny - plamének plotní, vřesovec, křídlatka japonská, řešetlák počistivý, růže šípková, ostružiník a krušina; dvouděložné jednoleté a vytrvalé plevele - pelyněk, jehlice trnitá, svízel přítula, kakost, hluchavka nachová, luskoviny, svlačec rolní, opletník plotní, třezalka, lilek černý, ptačinec, kopřiva, pampeliška, pryskyřník, křídlatka, šťovík, jetel; v nižších růstových fázích hubí bršlici kozí nohu, bolševník, vrbovku, hluchavku bílou, okoličnaté rostliny, mátu a přesličku.
Méně citlivé plevele: habr, hloh, jasan, ptáčnice (třešeň ptačí) a modřín.
Garlon New nepoškozuje jednoděložné (trávy) a nehubí hasivku orličí.

Doporučení


Aplikace přípravku na loukách a pastvinách se provádí lokální (bodovou) aplikací optimálně na jaře, kdy jsou plevele dostatečně vyvinuté a v plném růstu. Výhonky polodřevin a dřevin nesmějí být vyšší než 1 m. Výhonky vyšší než 1 m se musí posekat a ošetřit později. Při podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiní a kopřivy. Dávka 2,0–3,0 l/100 l vody při spotřebě 10 l postřikové jíchy/100 m2 plochy listů na maximálně 25 % celkové plochy, tzn. nepoužívat více než 250 litrů postřikové jíchy na hektar. Setí nebo sázení jiných plodin než trav je možné nejdříve 6 měsíců po aplikaci.

Na dočasně neobdělávané zemědělské půdě se ošetření provádí plošným postřikem při údržbě pozemků před založením čistě travních porostů nebo lokální (bodovou) aplikací na dostatečně vyvinuté plevele při plném růstu, ideálně na jaře. Výhonky dřevin nesmějí být vyšší než 1 m. Výhonky vyšší než 1 m se musí posekat a ošetřit později. Při podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiní a kopřivy. Dávka 8,0 l/ha ve 200–500 l vody/ha při plošné aplikaci nebo 2,0–3,0 l/100 l vody při lokálním ošetření a spotřebě 10 l postřikové jíchy/100 m2 plochy listů na maximálně 25 % celkové plochy, tzn. nepoužívat více než 250 litrů postřikové jíchy na hektar. Aplikujte 2–3 měsíce před setím trav. Setí nebo sázení jiných plodin než trav je možné nejdříve 6 měsíců po aplikaci.

Trávníky lze ošetřovat lokální (bodovou) aplikací na jaře nebo na podzim (ne v létě při silnějším přísušku), kdy jsou plevele dostatečně vyvinuté a v plném růstu, optimální je aplikaci provést před květem. Lokální ošetření proti ostružiníku, krušině, svízeli, šťovíku, pampelišce, kopřivě, bolševníku dávkou 2,0–3,0 l/100 l vody při spotřebě 10 l postřikové jíchy/100 m2 plochy listů na maximálně 25 % celkové plochy, tzn. nepoužívat více než 250 litrů postřikové jíchy na hektar. Setí nebo sázení jiných plodin než trav je možné nejdříve 6 měsíců po aplikaci.

Aplikace přípravku v porostech vánočních stromků (smrky a jedle) se provádí plošným postřikem nebo lokální (bodovou) aplikací optimálně na jaře, kdy jsou plevele dostatečně vyvinuté a v plném růstu, ale smrky ani jedle ještě nevyrašily. Výhonky plevelných polodřevin a dřevin nesmějí být vyšší než 1 m. Výhonky vyšší než 1 m se musí posekat a ošetřit později. Při podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiní a kopřivy. Při podzimní aplikaci musí být letorosty jehličnanů plně vyzrálé. Dávka 8,0 l/ha ve 200–500 l vody/ha při plošné aplikaci nebo 2,0–3,0 l/100 l vody při lokálním ošetření a spotřebě 10 l postřikové jíchy/100 m2 plochy listů na maximálně 25 % celkové plochy, tzn. nepoužívat více než 250 litrů postřikové jíchy na hektar.

Na orné půdě se ošetření provádí lokální (bodovou) aplikací na dostatečně vyvinuté plevele při plném růstu, ideálně na jaře. Výhonky dřevin nesmějí být vyšší než 1 m. Výhonky vyšší než 1 m se musí posekat a ošetřit později. Při podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiní a kopřivy. Dávka 2,0–3,0 l/100 l vody při spotřebě 10 l postřikové jíchy/100 m2 plochy listů na maximálně 25 % celkové plochy, tzn. nepoužívat více než 250 litrů postřikové jíchy na hektar. Aplikujte 2–3 měsíce před setím trav. Setí nebo sázení jiných plodin než trav je možné nejdříve 6 měsíců po aplikaci.

Pařezová výmladnost se potlačí aplikací 300 ml přípravku se 700 ml vody (30 %) pro ošetření cca 1 m2 řezných ploch pomocí kartáče nebo štětce. Aplikaci provést pokud možno do 2 týdnů po řezu. Neaplikujte v době zesíleného toku mízy!

Přípravek lze aplikovat pouze 1× za rok.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Při lokální (bodové) aplikaci postřik ukončete při dokonalém ovlhčení, nejpozději před počínajícím skanutím kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:


Plodina

Bez redukce

Tryska

50 %

Tryska

75 %

Tryska

90 %


Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]


louky, pastviny, trávníky, orná půda po sklizni, zemědělská dočasně neobdělávaná půda, stromky do 50 cm

10

5

0

0


stromky nad 50 cm

15

10

5

0


Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organizmů [m]


louky, pastviny, trávníky, orná půda po sklizni, zemědělská dočasně neobdělávaná půda, stromky do 50 cm a nad 50 cm

4

4

4

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Jedle  POST lokální aplikace  2-3 %         plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny, vánoční stromky 
Jedle  POST postřik plošný  8 l     200–500 l    plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny, vánoční stromky 
Lesní hospodářství  POST nátěr - potlačení pařezové výmladnosti  30 %          
Louky  POST lokální aplikace  14  2-3 %         plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny 
Orná půda  POST lokální aplikace  2-3 %         plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny 
Pastviny  POST lokální aplikace  14  2-3 %         plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny 
Smrk  POST lokální aplikace  2-3 %         plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny, vánoční stromky 
Smrk  POST postřik plošný  8 l     200–500 l    plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny, vánoční stromky 
Trávníky  POST lokální aplikace  14  2-3 %         plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny 
Zemědělská půda  POST lokální aplikace  2-3 %         plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny, zemědělská půda dočasně neobdělávaná 
Zemědělská půda  POST postřik plošný  8 l     200–500 l    plevele dvouděložné, nežádoucí dřeviny, zemědělská půda dočasně neobdělávaná 
Hmotnost 5 kg
Objem 5 litrů
Výrobce Dow AgroSciences

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: