Defi Evo 10 l

Neohodnoceno
 
 

Herbicid pro podzimní ošetření všech obilnin

Dostupnost Na dotaz (1 ks)
Cena 3 210 Kč bez DPH
3 884 Kč    
Kód produktu 4913
Značka Syngenta
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
 

Defi Evo herbicid

Účinnost na jednoděložné i dvouděložné pleveleSpecialista na trávy včetně lipnice roční, jílku a chundelky metliceIdeální přípravek do antirezistentních strategiíMožnost preemergentní i postemergentní aplikaceDoporučená dávka 3,0 l/ha
 
 Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!
 
Velikost balení: S-pac2 x 10 l
Složení: 667 g/l prosulfocarb a 14 g/ldiflufenican
Formulace: 
EC – emulgovatelný koncentrát

Mechanismus působení přípravku Defi®Evo

Defi®Evo je kombinovaný herbicid, který obsahuje dvě navzájem se doplňující účinné látky diflufenikan a prosulfokarb.

Prosulfokarb

Účinnou látku prosulfokarb rostlina přijímá prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů. Brzdí prodlužování a dělení buněk v nejmladších částech.

Hlavního účinku je dosaženo příjmem účinné látky přes hypokotyl plevelů.

Diflufenikan

Brzdí klíčení plevelných rostlin krátce po začátku klíčení. Diflufenikan je inhibitor fotosyntézy. Účinná látka blokuje tvorbu chlorofylu a vyvolává typické symptomy vybělení, což u citlivých plevelů vede k odumírání během několika málo týdnů. Účinná látka blokuje biosyntézu karotenoidů v chloroplastech. Diflufenikan vytváří na povrchu herbicidní film, ve kterém přicházejí klíčící rostliny do kontaktu s účinnou látkou, kterou přijímají především hypokotylem a děložními listy, sekundárně také kořeny i listy.

Doporučení pro aplikaci

Přípravek Defi®Evo je určen pro preemergentní a postemergentní aplikaci (do BBCH 13) k regulaci většiny dvouděložných a jednoděložných plevelů.

Preemergentní aplikace
Citlivé plevele – lipnice roční, ptačinec žabinec, rozrazil perský.
Méně citlivé plevele – violka rolní.

Postemergentní aplikace
Citlivé plevele – chundelka metlice, violka rolní, kokoška pastuší tobolka, rozrazil perský, heřmánkovec přímořský.
Méně citlivé plevele – svízel přítula, mák vlčí, psárka polní.

NebezpečíH304Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.H315H317Dráždí kůži.Může vyvolat alergickou kožní reakci.H318Způsobuje vážné poškození očí.H336Může způsobit ospalost nebo závratě.H410Vysoce toxický pro vodní organismy, sdlouhodobými účinky.P280Používejte ochranný oděv/ochranné rukavice/ochranné brýle/ obličejový štítP301+P310P331PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.NEVYVOLÁVEJTE zvraceníP302+P352P305+P351+P338P391P501PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Uniklý produkt seberte.Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.EUH401Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.Pravidelná práce spřípravkem je nevhodná pro alergické osoby. Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.SP1Neznečišťujtevody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení vblízkosti povrchovýchvod. Zabraňte kontaminaci vod

 

Strana 2(celkem 7)Verze: 2017_01_23(Rozhodnutí z10. 3. 2016)DEFI Evosplachem zfarem a cest).OP II. st. Přípravek je vyloučen zpoužití vochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu prosulfokarb/diflufenikan na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.Přípravek obsahuje uhlovodíky, C10, aromatické, <1% naftalen; benzensulfonová kyselina, 4-C10-14-alkylderiváty, vápenaté soli.Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k pou

Hmotnost 10 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: