Aversol 1 kg proti okusu

Neohodnoceno
 
 

Přípravek Aversol k letní a zimní ochraně lesních i okrasných kultur proti okusu zvěří a proti hlodavcům.

Dostupnost Vyprodáno
Cena 87 Kč bez DPH
105 Kč
Kód produktu 02718
Značka AgroBio Opava
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
Položka byla vyprodána...
 

Repelentní přípravek k letní a zimní ochraně lesních i okrasných kultur proti okusu zvěří a proti poškození kmínků hlodavci.

Proti ohryzu krčků sazenic.

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečností pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P302 + P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P321 Odborné ošetření (viz ... na štítku).
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
Hmotnost 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: