Avaunt 15 EC 0,85 l

Neohodnoceno
 
 

Insekticid Avaunt k ochraně řepky olejky proti blýskáčku řepkovému

Dostupnost Momentálně nedostupné
Cena 2 870 Kč bez DPH
3 473 Kč
Kód produktu FMC5109
Značka FMC Agro Česká republika s.r.o.,
Kategorie OCHRANA ROSTLIN
Záruka 2 roky
Položka byla vyprodána...
 

Insekticid Avaunt proti blýskáčku řepkovému

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!

• Unikátní systém účinku
• Rychlá účinnost s dlouhým reziduálním efektem
• Hubení populací blýskáčka rezistentních k pyrethroidům
• Optimální do postřikových sledů ochrany řepky proti škůdcům
• Šetrný k necílovému hmyzu

Účinná látka:
indoxacarb 150 g/l

Formulace
emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení
0,85 l

Působení přípravku
Avaunt 15 EC obsahuje indoxacarb z nové skupiny účinných látek oxadiazinů. Působí kontaktně a požerově na dospělce blýskáčka řepkového. Ošetření má za následek velice rychlé zastavení žíru brouků již 2–4 hod. po aplikaci a následný úhyn obvykle během 1–2 dní. Reziduální působení přípravku trvá až 8 dní. Účinnost přípravku není závislá na teplotě a nesnižuje se působením UV složky slunečního záření.
Doposud nebyla zaznamenána snížená citlivost nebo rezistence blýskáčka řepkového k této účinné látce ani křížová rezistence se zástupci ostatních skupin účinných látek včetně pyrethroidů. Avaunt 15 EC je proto řešením pro oblasti s výskytem rezistentních populací blýskáčka řepkového a vhodnou součástí antirezistentní strategie v insekticidní ochraně řepky olejky.

Doporučení pro aplikaci
Aplikace se provádí podle signalizace ve fázi zeleného až žlutého poupěte (BBCH 51–59). Je třeba zajistit dokonalé pokrytí celého profilu porostu použitím dostatečného množství postřikové kapaliny. Doporučená dávka vody je 200–400 l/ha v závislosti na stavu porostu. Neošetřovat při teplotách nad 25 °C, kdy termika může bránit rovnoměrnému rozptýlení postřikové kapaliny. Po zaschnutí postřikové kapaliny a následných srážkách není třeba ošetření opakovat (obvykle 2 hodiny po aplikaci). Neaplikujte v době letové aktivity včel. Povolena je max. 1 aplikace.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.

VAROVÁNÍH302 Zdraví škodlivý při požití.H315Dráždí kůži.H371Může způsobit poškození nervového systému při požití.H373Může způsobit poškození orgánů (krvetvorba, váhové přírůstky) při prodloužené nebo opakované expozici.H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P260Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.P270Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.P309+P311: PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.P391 Uniklý produkt seberte.P501Obsah likvidujte / obal odstraňte předáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli.EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.EUH208Obsahuje indoxakarb (ISO): může vyvolat alergickou reakci.SPo2Veškerý ochranný oděv po použití vyperte.SPe 8Nebezpečný pro včely. Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů, neaplikujte vdobě letové aktivity včel.SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňtekontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Hmotnost 0.9 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: