položek
(0,0 EUR) s DPH
  • Zobrazit

Acanto Plus 5 l - sleva

d 10AcKód:

Syngenta

Výrobce:
24 měsícůZáruka:
sklademDostupnost:
6 478  (252,6 EUR) / ksCena bez DPH:
7 838  (305,7 EUR) / ksCena s DPH:
Množství:
ks
Acanto Plus 5 l - sleva

Popis: Acanto Plus 5 l - sleva

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!


Acanto® Plus pro vyšší zisk z ošetřených plodin

Acanto® Plus je nový, spolehlivý přípravek kombinující dvě účinné látky pro ošetření Vašeho porostu řepky, obilnin a řepy cukrové. Dvě účinné látky Vám poskytují preventivní, kurativní a eradikativní účinnost. Tím lépe chrání Váš výnos.

 

Hlavní výhody:

  • Přípravek s preventivní, kurativní i eradikativní účinnosti.
  • Kombinace dvou účinných látek pro spolehlivou účinnost za každých okolností
  • Kontaktní, systemický, translaminární pohyb v pletivech rostlin doplněn o fumigační šíření účinné látky v okolí dopadu postřiku
  • V řepce působí, na základě zonálních dat společnosti, i proti šedé a fomové hnilobě při aplikaci v počátku dlouživého růstu
  • Posílené reziduální působení

Registrace do plodin: řepka, pšenice, ječmen, tritikale, žito a cukrovka
 

Pikoxystrobin 200 g/l (17.9 % hm.) Cyprokonazol 80 g/l
Před použitím si přečtěte přiložen
ý návod k použití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle m
a
tky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a
nepo
rozuměli jim.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosol
u
.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: vyhledejte lékařskou pomoc /
ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Obsah / obal odstraňte předáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
pro
středí. Pro profesionální uživatele.
Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem.
Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v
blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
Přípravek je vyloučen z
použití v
ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a
povrchové vody.
Obilniny, řepka, cukrovka: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s
ohledem na
ochranu vodních organismů: 4 m (bez ohledu na případně použitou technologii
reduk
ce úletu).
Ochranná vzdálenost, neošetřená tímto přípravkem, od okraje ošetřovaného
pozemku s cílem chránit zdraví místních obyvatel je 5 metrů.
Pro profesionální uživatele.

OBILNINY
V
pšenici a tritikale
používejte Acanto® Plus pozemně v dávce max 1 l/ha proti
braničnatce pšeničné a rzi pšeničné
preventivně, resp. při prvním výskytu infekce,
v
aplikačním intervalu od objevení se první
ho kolénka až do konce kvetení (BBCH
31
-
69) podle intenzity infekce jednotlivých houbových chorob.
V
žitě
používejte Acanto® Plus pozemně v dávce max 1 l/ha proti
rzi žitné a
rynchosporiové skvrnitosti
preventivně, resp. při prvním výskytu infekce,
v
ap
likačním intervalu od objevení se prvního kolénka až do konce kvetení (BBCH
31
-
69) podle intenzity infekce jednotlivých houbových chorob.
V
ječmeni
používejte Acanto® Plus pozemně v dávce max 1 l/ha proti
hnědé
skvrnitosti ječmene, rynchosporiové skvrn
itosti ječmene a rzi ječné
preventivně
resp.
při prvním výskytu infekce, v
aplikačním intervalu od objevení se prvního kolénka do
začátku kvetení (BBCH 31
-
61) podle intenzity infekce jednotlivých houbových chorob.
Přípravek dosahuje proti braničnatce pšen
ičné, hnědé skvrnitosti ječmene a
rynchosporiové skvrnitosti ječmene průměrné účinnosti.
Aplikujte pozemně a schválenými postřikovači. Acanto® Plus je možno použít ve
všech odrůdách pšenice, tritikale, žita a ječmene včetně sladovnických ječmenů.
Maximáln
í počet ošetření: 2 x 1 l/ha/plodina/rok
Interval: min 21
-
28 d
Dávka vody: 200
-
300 l/ha
Ochranná lhůta: AT (
dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní:
poslední ošetření BBCH69 pro pšenici, tritikale a žito a BBCH61 pro ječmen)
ŘEPKA OLEJKA
V
řepce
používejte Acanto® Plus pozemně v dávce max 1 l/ha
proti hlízence obecné
a alternáriové skvrnitosti brukvovitýc
h preventivně, resp. při prvním výskytu infekce,
v
aplikačním intervalu od prvního viditelně prodlouženého internodia do konce
kvetení
(BBCH 31
-
69) podle intenzity infekce jednotlivých houbových chorob.
Optimální účinnosti proti hlízence se dosahuje preventivním ošetřením v
době kvetení
(BBCH 60
-
65). S
ohledem na principy správné zemědělské praxe ošetřujte v
době,
kdy včely jsou méně akt
ivní (brzo ráno a pozdě večer).
Aplikujte pozemně a schválenými postřikovači.
Maximální počet ošetření: 1 x 1 l/ha/plodina/rok
Dávka vody: 200
-
300 l/ha
Ochranná lhůta: AT (poslední ošetření BBCH69)
CUKROVKA
V
cukrovce používejte Acanto® Plus pozemně v
dávce 1 l/ha proti
cerkosporióze
řepy, padlí řepnému, rzi řepné a větevnatce řepné
preventivně, resp. při prvním
výskytu infekce, v
aplikačním intervalu od počátku zapojení porostu do fáze
sklizňové velikosti řepy (BBCH 39
-
49) podle intenzity infekce je
dnotlivých houbových
chorob.
Přípravek dosahuje proti cerkosporióze řepy a větevnatce řepné v
cukrovce průměrné
účinnosti.
Aplikujte pozemně a schválenými postřikovači.
Maximální počet ošetření: 2 x 1 l/ha/plodina/rok
Interval: min 21
-
28 d
Dávka vody:
200
-
300 l/ha
 

KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Reklama

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel: E - agro s. r. o. | Váchova 2635 | Rakovník 269 01 | + 420 603 211 870  | e-agro@seznam.cz |
Ochrana rostlin | Herbicidy | Fungicidy | Insekticidy | Osivo | Hnojiva | Mobilní nádrže na naftu a vodu |Solo - postřikovače | Velkoobjemové vaky
| Pařáky na brambory | Roundup | Ochrana dřeva - Lignofix | Bázenová chemie | Hubení potkanů | Stimulátor Pentakeep | Travní směsi |

JavaScript musí být povolen